สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
 
เนื้อหา   
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อ่านต่อ
   แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
 
ร่างยุทธศาสตร์ที่ 1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
(.Doc)  (.Pdf)

ร่างยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและการกำกับการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
(.Doc)  (.Pdf)

ร่างยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรให้เป็นรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศและนโยบายรัฐบาล
(.Doc)  (.Pdf)

ร่างยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรยุคดิจิทัล
(.Doc)  (.Pdf) อ่านต่อ
   
ประมวลประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติิในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ สปน.
เพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของ สปน. ปี 2563 - 2565

Download

 อ่านต่อ
 
แบบฟอร์ม OPM20-1 
opmportal/multimedia/juthatku/st20/opm201.docx

 แบบฟอร์ม OPM20-2
opmportal/multimedia/juthatku/st20/opm202.docx

หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงาน/โครงการ/การดำเนินการ (ภารกิจ) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ สปน. พ.ศ. 2563 -2565
opmportal/multimedia/juthatku/st20/code2.pdf
 อ่านต่อ
  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แจ้งว่า ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและระยะเวลาที่ สศช. กำหนด ประกอบกับ สศช. ได้จัดให้มีการชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
www.opm.go.th/opmportal/multimedia/juthatku/File/secondlaw.pdf
 อ่านต่อ
 
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินโครงการจัดตั้งและพัฒนาระบบบริหารร้านจำหน่ายสินค้า OTOP โดยมีการออกแบบและจัดสร้างร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ต้นแบบ (OTOP Showcase) พร้อมโปรแกรมสำหรับใช้ในร้านค้า ซึ่งในส่วนกลางได้จัดสร้าง ณ ทำเนียบรัฐบาล บริเวณพื้นที่ระหว่างอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและมีพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานในพิธีดังกล่าว อ่านต่อ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักแผนงานและกิจการพิเศษได้รับอนุมัติให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) (พ.ศ. 2559 – 2562) ซึ่งขณะนี้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้เสร็จสิ้นลงและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงานแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินภารกิจร่วมกันของหน่วยงานภายในสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน. กปส. และ สคบ.) ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :: อ่านต่อ
  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย ปนร. ได้พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบนี้
  เพื่อให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณมีการวางแผนอย่างมีระบบสามารถนำส่งผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สผก. จึงขอให้หน่วยงานของท่านจัดทำแผนการปฏิบัติงานโดยทบทวนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมาย พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาการดำเนินงานเป็นรายเดือน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนภายในกรอบที่ได้รับจัดสรร ตามแนวทางการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ สงป. กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบที่ปรากฏนี้
จำนวนทั้งหมด 14 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3731    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today