สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
 
 
   ข่าวและประกาศ
 
 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ สปน. ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (23/8/2019)
 ประมวลประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2/7/2019)
ดูทั้งหมด...
 
 
 
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today