กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    การประเมินคุณธรรม    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การวางแผนกำลังคน  
  การวางแผนกำลังคน   
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สปน.
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. ปีงบประมาณ พ.ศ 2562
แผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สปน.ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
ผู้เข้าเยี่ยมชม 339    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today