กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ภารกิจที่สำคัญ  การส่งเสริมความเสมอภาคหญิง - ชาย  
  การส่งเสริมความเสมอภาคหญิง - ชาย   
เนื้อหา   
 ความเป็นมาการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย  :5/30/2018 4:40:38 PM 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  :5/30/2018 4:56:54 PM 
 แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  :5/30/2018 4:59:24 PM 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคหญิงชาย  :5/30/2018 5:02:17 PM 
 โครงสร้างการบริหาร  :12/27/2019 10:38:49 AM 
 แนวปฏิบัติที่ดีด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  :6/4/2018 3:39:37 PM 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  :6/4/2018 3:41:32 PM 
 สิ่งที่ใช่และไม่ใช่ในความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  :6/4/2018 3:42:50 PM 
จำนวนทั้งหมด 8 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today