กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ภารกิจที่สำคัญ  การประเมินผลงานทางวิชาการ  
  การประเมินผลงานทางวิชาการ   
 การประเมินผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ใน สปน.
  ประกาศ สปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ใน สปน.
  ประกาศ อ.ก.พ. สปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)
         
 เอกสารแนบ
  แบบประวัติบุคคล

  เอกสาร ก 1
 
เอกสาร ก 2
 เอกสาร ก 3
 เอกสาร ก 4
 เอกสาร ก (Excel)
 เอกสาร ข
 เอกสาร ค

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ใน สปน.
   ประกาศ อ.ก.พ. สปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ใน สปน.

 เอกสารแนบ
  คำขอประเมินบุคคลและผลงาน
  เอกสาร ก แบบประเมินคุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคคล ฯ
 
เอกสาร ข ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 เอกสาร ค ข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนางาน


สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today