กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ภารกิจที่สำคัญ  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
/multimedia/nam/OPMbyEEW/07KammakanJariya/07Head.jpg


คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today