กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ข้อมูลหน่วยงาน    ภารกิจ/พันธกิจ  งานธุรการ  
  งานธุรการ   
- งานรับ-ส่งหนังสือภายใน/ภายนอกหน่วยงาน
- งานลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
- วางระบบ จัดทำทะเบียนการจัดเก็บและเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุ และครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน
- ติดตามและรายงานการเบิกจ่างงบประมาณประจำปี
- การแจ้งเวียนคำสั่ง หนังสือ เอกสารต่างๆ ไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2187    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today