กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ข้อมูลหน่วยงาน    ภารกิจ/พันธกิจ  ภารกิจด้านสวัสดิการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  ภารกิจด้านสวัสดิการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
กลุ่มสวัสดิการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (กสค.)

- วางแผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการในองค์กร และกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสวัสดิการของบุคลากรในองค์กร
- เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และจัดโครงการ/กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ
- งานฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี
- การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตหรือทุพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และปราบปรามยาเสพติด
- การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และดำเนินการจ่าย รับคืนเครื่องราชขอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2803    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today