กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ข้อมูลหน่วยงาน    ภารกิจ/พันธกิจ  ภารกิจด้านการพัฒนาระเบียบ บทช. และบำเหน็จความชอบ  
  ภารกิจด้านการพัฒนาระเบียบ บทช. และบำเหน็จความชอบ   
กลุ่มพัฒนาระเบียบ บทช. และบำเหน็จความชอบ (กพช.)

- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 (ระเบียบ บทช.)
- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3647    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today