กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ข้อมูลหน่วยงาน  โครงสร้างหน่วยงาน  
  โครงสร้างหน่วยงาน   
โครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่  

นางสาวดาวกระจาย ตูเทศานันท์  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น 5 กลุ่ม 1 งาน ดังนี้

1.  กลุ่มพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและวางแผนกำลังคน (กพอ.)

2. กลุ่มพัฒนาระเบียบ บทช. และบำเหน็จความชอบ (กพช.)

3. กลุ่มพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างวินัย (กพส.)

4. กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลส่วนบุคคล (กสข.)

5. กลุ่มสวัสดิการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กสค.)

6. งานธุรการ
 
 
  
 
 
 ผู้เข้าเยี่ยมชม 3767    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today