กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ข้อมูลหน่วยงาน  ประวัติความเป็นมา  
  ประวัติความเป็นมา   

กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๙ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

        (๑)  กองกลาง
                            (๒)  กองการเจ้าหน้าที่
                            (๓)  กองคลัง

        (๔)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        (๕)  ศูนย์บริการประชาชน

        (๖)  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

         (๗)  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        (๘)  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

        (๙)  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

                 (๑๐) สำนักตรวจราชการ

                 (๑๑) สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
                 (๑๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน
                 (๑๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
                 (๑๔) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
และมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามระเบียบ คำสั่งหรือกฎหมายอื่นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้
                 (๑) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
                 (๒) สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                 (๓) สำนักงานโฉนดชุมชน

 

 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2593    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today