กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่  ข้อมูลหน่วยงาน  
  ข้อมูลหน่วยงาน   
 
หัวข้อย่อย   

กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๙ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

        (๑)  กองกลาง
                            (๒)  กองการเจ้าหน้าที่
                            (๓)  กองคลัง

        (๔)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        (๕)  ศูนย์บริการประชาชน

        (๖)  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

         (๗)  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        (๘)  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

        (๙)  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

                 (๑๐) สำนักตรวจราชการ

                 (๑๑) สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
                 (๑๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน
                 (๑๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
                 (๑๔) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
และมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามระเบียบ คำสั่งหรือกฎหมายอื่นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้
                 (๑) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
                 (๒) สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                 (๓) สำนักงานโฉนดชุมชน

 

 

กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

        (ก)   จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

      (ข)  บริหารงานบุคคลที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี

      (ค)  พัฒนาบุคลากรและวางแผนกำลังคนของสำนักนายกรัฐมนตรี

      (ง)  ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

        (จ)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของ สปน. อย่างมืออาชีพ
เพื่อ
สปน. บรรลุวิสัยทัศน์

โครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่  

นางสาวดาวกระจาย ตูเทศานันท์  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น 5 กลุ่ม 1 งาน ดังนี้

1.  กลุ่มพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและวางแผนกำลังคน (กพอ.)

2. กลุ่มพัฒนาระเบียบ บทช. และบำเหน็จความชอบ (กพช.)

3. กลุ่มพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างวินัย (กพส.)

4. กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลส่วนบุคคล (กสข.)

5. กลุ่มสวัสดิการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กสค.)

6. งานธุรการ
 
 
  
 
 
 
จำนวนทั้งหมด 5 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3393    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today