กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
 
   HRD E - Learning
 
   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ผลสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
   แบบคำขออนุญาตถ่ายเอกสาร
   ข่าวกิจกรรม
 
ตู้ สปน. เติมสุข

............................................................................................................................................


การคัดเลือกเพื่อเลื่อนหรือแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ และบริหาร
ระดับสูง ในสำนักนายกรัฐมนตรี 
............................................................................................................................................


การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าทดแทนและการช่วยเหลือ ครั้งที่ 2/2563 
............................................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2563 
............................................................................................................................................


การพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 1/2563
............................................................................................................................................

พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติของข้าราชการพลเรือนดีเด่น สปน. ประจำปี พ.ศ. 2562
............................................................................................................................................


พิธีมอบทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของ สปน. ประจำปีการศึกษา 2562
............................................................................................................................................


กิจกรรมการตรวจติดตามผลการรักษา ประจำรอบ 4 เดือน
............................................................................................................................................


การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
............................................................................................................................................
   เรื่องน่ารู้
          จุลสาร สปน. สัมพันธ์ ฉบับที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563
...........................................................................................................................................
         สมรรถนะ 7 ประการ สำหรับผู้นำยามวิกฤต
...........................................................................................................................................
         ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
...........................................................................................................................................

        
HR 5.0 การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุค 5G (ตอนจบ) 
...........................................................................................................................................

         HR 5.0 การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุค 5G (ตอนแรก)
...........................................................................................................................................
           วิธีการปรับ Mindset ฉบับพร้อมใช้ 
...........................................................................................................................................
           สิทธิประโยชน์ กบข.   
...........................................................................................................................................
 
นางมาลินี ภาวิไล
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางช่อทิพย์ โหระกุล
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

   Facebook กองการเจ้าหน้าที่
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                            

        

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today