กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
   การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   การสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
   แบบคำขออนุญาตถ่ายเอกสาร
   ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 
   ข่าวกิจกรรม
   
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 
............................................................................................................................................
   
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 
............................................................................................................................................
  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. 
............................................................................................................................................
   
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2562 
............................................................................................................................................
      
กิจกรรมแนะแนวเตรียมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. 

............................................................................................................................................
 
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
   บทความด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
   เรื่องน่ารู้
...........................................................................................................................................
         องค์กรในฝันของพนักงาน
............................................................................................................................................

     นวัตกรรมพร้อมใช้ โมบายแอปพลิเคชัน  
............................................................................................................................................

  รู้ทันเทรนด์ AR นวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนอนาคต 
............................................................................................................................................
    ออกแบบ ตกแต่ง QR code 
 
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
   Facebook กองการเจ้าหน้าที่
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                            

        

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today