กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองกลาง  วาระงานผู้บริหาร  
  วาระงานผู้บริหาร   

เนื้อหา   
   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๔.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๘.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภททั่วไป และเทศบาลขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดิจิทัลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๓๐ น.  ประชุมการจัดเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที

เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ การบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๐.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๖.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรุงเทพ ๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต

 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี ๓" ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง
 อ่านต่อ
   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้เสียหายจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๐.๓๐ น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภททั่วไป และเทศบาลขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดิจิทัลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
      
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำตกเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ลงพื้นที่และประชุมหารือเพื่อพิจารณาบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ  (ก.บ.ท.ช.)ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 อ่านต่อ
     
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชุมประเมินความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
เวลา ๑๑.๐๐ น. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ ๕-๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๓๐ น.  ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ "ค่าของแผ่นดิน" ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๑.๐๐ น.  บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

เวลา ๑๔.๐๐ น.  ประชุมหาริอการจัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน' เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
    
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจราชการร่วมกับนายกรัฐมนตรี
 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมเรื่องมาตรการป้องการแพร่ระบาดโควิด ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระยาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที
 อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป. ๑)" รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องดอกรัก โรงแรม เดอะระวีกัลยา แบงค็อก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 
 
เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ระบบ  VDO Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๐.๐๐ น. หัวหน้าคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชลบุรี
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภททั่วไป และเทศบาลขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานของรัฐภาคเอกชน และเกษตรกร ตามโครงการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สู่ความยั่งยืน ณ จังหวัดมุกดาหาร

 
 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๑๕ น. ประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๐๙.๔๕ น. เยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  ณ ตลาดสร้างสุข (ตลาดเรือ) บริเวณข้างโรงอาหาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๑.๐๐ น. ประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 

เวลา ๑๓.๐๐ น. หัวหน้าคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชลบุรี

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรุนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้โอวาทในพิธีเปิดฝึกอบรมข้าราชการใหม่  ณ ห้องประชุม ๑๑๑
 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรุนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ไปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วังเทเวศน์ ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องนนทบุรี อาคาร ๔ ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

 อ่านต่อ
   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

เวลา  ๑๕.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการรถราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)
 

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่และประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชนกรณีปัญหาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทับซ้อนพื้นที่ทำกินของราษฎรชุมชนบ้านน้ำปลิว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และชุมชนบ้านทับเขือปลักหมู หมู่ที่ ๑ ตำบลชั่ง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง กับหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรุนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)
 

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่และประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชนกรณีปัญหาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทับซ้อนพื้นที่ทำกินของราษฎรชุมชนบ้านน้ำปลิว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และชุมชนบ้านทับเขือปลักหมู หมู่ที่ ๑ ตำบลชั่ง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง กับหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรุนุช ศรีนนท์)

 

- ลาพักผ่อน -

 อ่านต่อ
   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

 


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพฯ


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรุนุช ศรีนนท์)

 

- ลาพักผ่อน -

 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานเปิดและร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา

เวลา ๑๓.๓๐ น. ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เวลา ๑๕.๓๐ น.  ประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาบึงมักกะสัน ผ่านระบบ vdo conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ อาคารรัฐสภารองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรุนุช ศรีนนท์)

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุมที่ ๑) และภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพิ่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจ่กสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 อ่านต่อ
     
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับผู้อำนวยการศุนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการตรวจเยี่ยมและติดตามงานโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ และโครงการการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 บ้านดงเย็น อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานการประชุมอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


เวลา ๑๔.๐๐ น. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม

เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ อาคารรัฐสภารองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรุนุช ศรีนนท์)


เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุมที่ ๑) และภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพิ่อช่วยเหลิอเยียวยาและชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)

 อ่านต่อ
    
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เวลา ๑๕.๓๐ น. ประธานรับมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคจาก กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เพื่อสนับสนุน "ตู้ สปน. เติมสุข" ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๘.๓๐ น. มอบโอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษของของข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ อาคารรัฐสภา
เวลา ๑๔.๐๐ น. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรุนุช ศรีนนท์)


ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๔.๐๐ น.   ประธานรับมอบชุด พีพีอี จากบริษัท อนุสรณ์ เบสเชฟ จำกัด ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม)
 
เวลา ๑๕.๓๐ น.   ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาบึงมักกะสัน ผ่านระบบ Video Teleconference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๐.๐๐ น.   ประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรุนุช ศรีนนท์)


ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ/หรือแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับสูง ในสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมการเตรียมการแจกอาหารประชาชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๘ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล 
 
เวลา ๑๓.๐๐ น.   ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 
เวลา ๑๓.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เวลา ๑๕.๐๐ น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ ห้องประชุม ๑๐๘ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ร่วมงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๘ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๓.๐๐ น.   ร่วมถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ พระวิหาร วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
 
เวลา ๑๕.๐๐ น.   ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)


เวลา ๐๙.๐๐ น.   ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๘ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๓.๐๐ น.   ร่วมถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ พระวิหาร วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
 อ่านต่อ
    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๘ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เวลา ๑๕.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๘ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 
 
เวลา ๑๕.๐๐ น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำ

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๘ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
 อ่านต่อ
   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา ชั้น ๗ อาคารไอทาวเวอร์

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มสมัชาคนจน กรณีการแก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 783 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 8507    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today