กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองกลาง  วาระงานผู้บริหาร  
  วาระงานผู้บริหาร   

เนื้อหา   
          
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
         
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
        
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
       
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

เวลา ๐๙.๓๐ น.   ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
      
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ประชุมศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-๑๙  ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๐๙.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
     
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ประชุมศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-๑๙  ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ๑ ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
     
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ประชุมศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-๑๙  ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๔.๐๐ น.   ประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้ามหานคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ การรถไฟฟ้ามหานคร


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
    
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ประชุมศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๐.๓๐ น.  ประธานการประชุมผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล  

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
            
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
           
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

เวลา ๐๘.๓๐ น.   ประชุมติดตามงานจิตอาสาประจำสัปดาห์  ณ ห้องประชุมเขาดินวนา 

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ประชุมศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙  ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
          
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

 เวลา ๐๙.๐๐ น.  ประชุมศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-๑๙  ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล 

เวลา ๑๐.๐๐ น.  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
         
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๔.๐๐ น.   เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
 อ่านต่อ
          
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ประชุมศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ณ ห้องประชุม ๒๕๐๓ ตึกบัญชาการ ๒ ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๐๐ น.   ประธานการประชุม อ.ก.พ. นร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๔.๐๐ น.   ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๐.๐๐ น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๐๐ น.   ประชุม อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
         
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ประชุมการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำวัน  ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล 

เวลา ๐๙.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (
COVID-19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล 

เวลา ๑๑.๑๐ น.   ร่วมสนทนาในรายการเสียงตามสาย Wake Up OPM เพื่อเป็นการสื่อสารองค์กรฯ เกี่ยวกับทิศทางการนำองค์กร สปน. ในมิติของผู้บริหาร  ณ ห้องกระจายเสียง กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล 

เวลา ๑๓.๓๐ น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ ๒-๒/๒๕๖๓  ณ อาคารไอทาวเวอร์ ๑ ถ.วิภาวดีรังสิต


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
         
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

เวลา ๐๘.๓๐ น.   ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง  ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ห้องรับรอง) ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ประชุมติดตามงานจิตอาสาพระราชทาน  ณ ห้องประชุมเขาดินวนา 

เวลา ๑๓.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น ๕ อาคาร ๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๘.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ห้องรับรอง) ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
        
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
        
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

เวลา ๐๙.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

เวลา ๑๓.๓๐ น.   ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ณ ห้องประชุม ๕๒๑ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ประชุมศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ ห้องประชุม ๒๕๐๓ ตึกบัญชาการ ๒ ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
       
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น.   ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๓.๓๐ น.   ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
       
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

เวลา ๐๙.๓๐ น.   ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๕ อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน

เวลา ๑๑.๐๐ น.   เข้าร่วมโครงการพบปะสื่อมวลชนสัมพันธ์  ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น.   บรรยายหัวข้อ แนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจราชการระดับกรม ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 704 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 8198    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today