กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองกลาง    ข้อมูลหน่วยงาน  โครงสร้าง  
  โครงสร้าง   
โครงสร้างกองกลาง
หน่วยงานภายในกำกับดูและของกองกลาง ดังนี้
 
๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบบ่งเป็น ๒ งาน คือ งานสารบรรณ และงานธุรการ
 
๒. กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
 
๓. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 


ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3986    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today