สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)
 

หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ    ข้อมูลหน่วยงาน  โครงสร้างหน่วยงาน  
  โครงสร้างหน่วยงาน   
เนื้อหา   
 
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี แบ่งส่วนราชการ เป็น ๒ ส่วน และ ๒ ฝ่าย ดังนี้
ส่วนส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ มีหน้าที่
๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) กำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ
๓) วางแผน ริเริ่ม ประสานงานการจัดทำโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
๔) ประมวลและวิเคราะห์ข่าวและบทความเกี่ยวกับสถาบันหลักเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ส่วนวิชาการ มีหน้าที่
๑) จัดทำนโยบาย แผนงาน/ โครงการและงบประมาณของสำนักงานในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และการดำเนินการต่าง ๆ ของสำนักงานเพื่อแก้ไขและพัฒนาการวางแผนและบริหาร
๓) ประสานนโยบายติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และงานของสำนักงาน
๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๕) เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
ฝ่ายผลิตสื่อและเผยแพร่ มีหน้าที่
๑) ประสานงาน ผลิต และปฏิบัติงานด้านโสตทัศนวัสดุในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ
๒) ให้บริการโสตทัศนวัสดุบางประเภท เช่น วีดิทัศน์ สไลด์ ประกอบเสียง เป็นต้น
๓) เผยแพร่และจัดส่งเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์และอื่นๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔) ให้บริการศึกษา ค้นคว้า ให้ยืมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่
๑) ประสานงาน บริการ และบริหารทั่วไป
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของสำนักงาน
๓) เป็นศูนย์กลางการติดต่อราชการทั้งภายในและภายนอก
๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน หรือ ฝ่ายใดโดยเฉพาะ
 
อัตรากำลังข้าราชการ
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ มีอัตรากำลัง ดังนี้
·       ข้าราชการ           จำนวน           ๓๕      อัตรา
·       พนักงานราชการ    จำนวน           ๑๐      อัตรา
รวมอัตรากำลังทุกประเภท           ๔๕      อัตรา
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2423    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today