สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค    ภาพกิจกรรม  สัปดาห์วิชาการ ประจำปี 2555  
  สัปดาห์วิชาการ ประจำปี 2555