สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค    กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   
คำ สั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๗/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนัก นายก รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฏหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบอำนาจตามกฏหมาย
เนื้อหา   
defaulticon ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  :11/11/2015 10:35:24 AM 
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today