สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค    กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
  ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   

เนื้อหา   
defaulticon ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๓  :4/5/2013 2:25:51 PM 
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today