สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  ข้อมูลในการสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
  ข้อมูลในการสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   

หัวข้อย่อย   

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 1  (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
เขตตรวจราชการที่ 7  (จังหวัดนราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา)
เขตตรวจราชการที่ 13 (จังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์)
เขตตรวจราชการที่ 16  (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่  2  (จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรปราการ)
เขตตรวจราชการที่  8  (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ระยอง)
เขตตรวจราชการที่  12  (จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)
เขตตรวจราชการที่  17  (จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์  สุโขทัย อุตรดิตถ์)
 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่  4  (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร)
เขตตรวจราชการที่  5  (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พััทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)
เขตตรวจราชการที่ 10 (จังหวัดบึงกาฬ  เลย  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี)
เขตตรวจราชการที่ 18  (จังหวัดกำเเพงเพชร  นครสววรค์  พิจิตร  อุทัยธานี)
  รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 6 (จังหวัดกระบี่  ตรัง  พังงา  ภูเก็ต ระนอง สตูล)
เขตตรวจราชการที่ 9 (จังหวัดจัทบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว)
เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดยโสธร  ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี)
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 3 (จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี)
เขตตรวจราชการที่ 11  (จังหวัดนครพนม  มุกดาหาร  สกลนคร)
เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน)
   
   
   
                          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  อนุมัติโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้วางระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้รองนายกรัฐมนตรี (หมายความรวมถึงรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค) หรือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ หรืออนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และดำเนินการใน ๔ ด้าน ดังนี้

                   (๑)    ด้านบุคลากร สำหรับจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือการปฏิบัติงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยใช้วิธีการจ้างที่ปรึกษาในลักษณะการจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ หรือการจ้างพนักงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานราชการ ได้แก่ การจัดจ้างบุคลากรประจำสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  เป็นต้น

                   (๒)    ด้านระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับภารกิจในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ ได้แก่ การจัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษา และพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การปฏิบัติงาน เป็นต้น

                   (๓)    ด้านการพัฒนาบุคลากร สำหรับฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการตรวจราชการ การประสาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม วินิจฉัยสั่งการ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในภูมิภาค รวมทั้งในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ได้แก่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด  เป็นต้น

                        (๔)    ด้านบริหารงานทั่วไป สำหรับการดำเนินงาน การอำนวยการ การประสานงาน และปฏิบัติงานตามภารกิจในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ได้แก่ การดำเนินการตามภารกิจที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย การเดินทางไปกำกับและติดตามงานในพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน หรือประชุมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้นบัญชีรายชื่อมอบหมายผู้แทนคณะทำงานเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินงบปนะมาณของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 รายนามโทรศัพท์ของ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
  •  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก ประชา  พรหมนอก)
              -  รองนายกรับมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง)            
              -  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ  รัตนากร)
              -  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พร้อมพัฒน์)

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
          - รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)
          - รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล)
          - รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์)
          - รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร)
          - รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)
          - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล)
          - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ)


จำนวนทั้งหมด 6 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2325    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today