สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  ข้อมูลหน่วยงาน  
  ข้อมูลหน่วยงาน   

หัวข้อย่อย   

ประวัติความเป็นมา


                              สืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการเป็นการดำเนินการเพื่อให้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส  ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของหน่วยงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและมีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด  มีการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างมีบูรณาการ โดยมีแนวคิดที่จะให้ทุกพื้นที่มีเจ้าภาพรับผิดชอบในการดูแลปัญหาของประชาชน  จึงได้ริเริ่มนโยบายการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในหลายมิติ กล่าวคือให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนรับผิดชอบในมิติของกระทรวง(Function)  ในมิติของนโยบาย/ภารกิจด้านต่างๆ (Agenda) และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่จังหวัดต่างๆ (Area)  และสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ซึ่งเป็นการบริหารงานในระบบเมตริกซ์ ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งในส่วนการกำกับดูแลในพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  โดยครั้งแรกได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๑/๒๕๔๕  ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการ  ในส่วนภูมิภาค  และมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๕๙/๒๕๔๕  ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  กำหนดหลักเกณฑ์  ขอบเขต  และวิธีการในการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค  เพื่อให้การกำกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมตามความมุ่งหมายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และวิธีการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค โดยให้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการอำนวยการและประสานการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค  (ส.อปภ.)  ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้อำนวยการ ส.อปภ.  มีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี   และผู้แทนส่วนราชการต่างๆ  ร่วมเป็นคณะทำงาน  มีหน้าที่ช่วยอำนวยและประสานการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคให้กับรองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค  

ต่อมา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง สปน. ที่ ๑๖๔/๒๕๔๕  ลงวันที่ ๑๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ส.อปภ.  โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะทำงาน  พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาและออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งสนับสนุนให้มีการประสาน ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ และให้มีการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม สนับสนุน และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดดำเนินไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน โดยไม่มีอุปสรรคด้านกลไกการบริหารราชการ มีรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ โดยให้ข้อ ๑๒ ของระเบียบ ฯ กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.) เป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานธุรการและงานเลขานุการของคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมทั้งมีหน้าที่ในการช่วยอำนวยการ ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ด้านสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๘ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการเพื่อรับผิดชอบการปฎิบัติงานของสำนักงาน

          อำนาจและหน้าที่
                           
                  
ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 ข้อ 12 กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   (ส.กกภ.) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับผิดชอบงานธุรการ      และงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ รวมทั้ง มีหน้าที่ในการช่วยอำนวยการ ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการใน ภูมิภาค  และข้อ 23 ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดหาบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับภารกิจในการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
                                                         
ภารกิจและพันธกิจ
                                                     
Input
Process
Output
1. จัดทำข้อเสนอแนะประกอบการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ ร.นรม. และ รมต.นร.
- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ประมวล และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ
นโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการในการกำกับติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค
2. การจัดทำและบูรณาการยุทธศาสตร์ งบประมาณ แผนงาน/โครงการ การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- วิเคราะห์ กลั่นกรอง และบูรณาการงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เสนอ ร.นรม. และรมต.นร. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
งบประมาณกลุ่มจังหวัด/จังหวัดมีการบูรณาการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแต่ะระดับ
3. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการในภูมิภาค
- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการ - เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่ - จัดทำรายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะต่อ ร.นรม. และรมต.นร. ที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณา
ร.นรม. และ รมต.นร. ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การดำเนินโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ ร.นรม. และรมต.นร. (งบ 900 ล้านบาท)
- อำนวยการ และบริหารจัดการทรัพยากรงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้แก่ ร.นรม. และ รมต.นร.
ร.นรม. และ รมต.นร. มีทรัพยากร และวัสดุ อุปกรณ์ในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาคอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
5. การแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ระดับชาติ ที่ ร.นรม. และรมต.นร. เป็นประธานกรรมการ และ สปน. เป็นฝ่ายเลขานุการ
- อำนวยการและประสานการดำเนินงานกับส่วนราชการเกี่ยวข้อง - ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการให้กับ ร.นรม. หรือ รมต.นร.
ร.นรม. หรือ รมต.นร. ดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
6. การจัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
- ศึกษา และจัดวางระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กกภ.
7.การปฏิบัติงานเลขานุการ กกภ.
- อำนวยการและประสานการดำเนินงานกับส่วนราชการเกี่ยวกับงานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค - ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชุม กกภ.
การประชุม กกภ.
 
                โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

               สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้ง ส.กกภ. ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน  โดยได้รับการจัดสรรอัตรากำลังจากสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๓ อัตรา และจัดจ้างพนักงานราชการจำนวน ๑๙ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน  และไม่มีการจัดแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงานแต่ประการใด

             วิสัยทัศน์

            เป็นหน่วยงานเป็นหลักในสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 
 

จำนวนทั้งหมด 6 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3181    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today