ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน   เอกสาร  
  เอกสาร   
 
เนื้อหา   
  1. มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี


มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ (COVID-19)
http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46858

มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
Thaigov
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/279632.ข่าวประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ข้อมูล Covid-19 ทำเนียบรัฐบาล"


ข่าวประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ข้อมูล Covid-19 ทำเนียบรัฐบาล"
http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46812


แถลงข่าว ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/26950

3. จำนวนเรื่องร้องทุกข์ เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111


กรณีปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46813


4. ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication)ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication)
http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46932

5.สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


สถานการณ์ทั่วโลก
https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65


สถานการณ์ประเทศไทย
http://covid19.ddc.moph.go.th/

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

6.ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 


สถานการณ์ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php

7.ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


อินโฟกราฟฟิก สำหรับประชาชน
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php

8.คำแนะนำ : มาตรการ
มาตรการเยียวยาของรัฐบาล

https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/1220

กรมควบคุมโรคคำแนะนำ : มาตรการ
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/measure.php

กรุงเทพมหานคร


คำแนะนำ : มาตรการของ กรุงเทพมมหานคร
http://www.bangkok.go.th/covid19/page/main/4151/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

8.ข่าวไทยคู่ฟ้า


ข่าวหน้ากากอนามัย
http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46819

9.ข่าวด้านแรงงาน 


ข่าวแรงงาน 
http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46820
ข่าวกระทรวงแรงงาน
https://www.mol.go.th/

 อ่านต่อ
 

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 108 อรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

1. รายละเอียดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. กำหนดการ 

3. แบบตอบรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. แบบประเมินโครงการฯ 

5. เอกสารประกอบการบรรยาย
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 2 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 97    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today