ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ   สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ 

1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2617 1727-36
 
โทรสาร. 0 2617 1703-4 ,0 2617 1707-9 

Website : http://masci.or.th
 
Update : 2018-02-12 15:49:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 531    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today