ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 4284
 
โทรสาร. 0 2644 7136

Website : www.oie.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:22:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 449    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today