ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ   


สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2280 6373
 
โทรสาร. 0 2280 6375 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-08 14:10:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 528    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today