ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   


สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2283 4662-63
  
Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-08 14:04:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 441    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today