ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ   


กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2201 7000 
 
โทรสาร. 0 2201 7466 

Website : http://www.dss.go.th
 
Update : 2012-03-01 10:20:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 598    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today