ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานกำกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์   สำนักงานกำกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2298 6660, 0 2127 7000
 
โทรสาร. 0 2271 2145 

Website : http://www.gfmis.go.th
 
Update : 2018-02-01 14:17:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 539    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today