ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กระทรวงศึกษาธิการ   


กระทรวงศึกษาธิการ 

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02 628 6352 
 
โทรสาร. 02 628 5619 

Website : http://gphone.prd.go.th
   
Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02 628 6352
 
โทรสาร. 02 628 5619 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-26 10:23:42


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กทม. 10300

โทร. 0 2668 7110-24, 0 2668 7161-7
 
โทรสาร. 0 2243 0083 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 13:44:37


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

319 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2288 5926
 
โทรสาร. 0 2288 5945 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-06 13:49:37


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2610 5200
 
โทรสาร. 0 2354 5524-6 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 13:51:37


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2281 5555
 
โทรสาร. 0 2282 0855 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 13:53:37


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2217 3800
 
โทรสาร. 0 2219 2996 , 0 2129 3866-67

Website : http://www.niets.or.th
  
Update : 2018-02-06 13:57:37


สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

อาคารวิทยพัฒนา ชั้น8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬา ซอย 12 ถ.พญาไท กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2216 1894-7
 
โทรสาร. 0 2216 1898-9 

Website : http://www.itd.or.th
 
Update : 2018-02-06 14:03:37


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

128/1 ถนนนครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2280 4334-9

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 14:07:37
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2392 4021
 
โทรสาร. 0 2381 0750 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 14:13:37


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2249 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0 2538 3033, 0 2514 4033
 
โทรสาร. 0 2538 4121 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 14:15:37
 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2280 0309
 
โทรสาร. 0 2282 5765 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-06 14:25:37


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

319  วังจันทรเกษม  ถนนราชดำเนินนอก  แขวง/เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300

โทร. 0 2282 1000 

Website : http://www.opec.go.th
 
Update : 2018-02-06 14:47:37


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3, 5, 6, 7 ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2280 1028, 0 2280 2837
  
Website : http://www.callcenterthailand.net
 
Update : 2018-02-06 15:00:37


คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2200 7888

โทรสาร. 0 2200 7555
  
Website : http://www.dt.mahidol.ac.th
 
Update : 2018-02-06 16:00:37

จำนวนทั้งหมด 14 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 684    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today