ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง   


กรมโยธาธิการและผังเมือง

218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2299 4000 , 0 2273 0860-78, 0 2273 0061

โทรสาร. 0 2273 0895

Website :  www.dpt.go.th 

E-mail : webmaster@dpt.go.th 

Update : 2016-7-19 15:29:30
ผู้เข้าเยี่ยมชม 943    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today