ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน   ศูนย์ราชการสะดวก GECC  
  ศูนย์ราชการสะดวก GECC   
 
หัวข้อย่อย   
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก


 


หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล
และการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก

 


ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แจ้งความประสงค์ขอรับการรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562
กำหนดการพิธีมอบโล่ และตราสัญลักษณ์ GECC 2562
QR CODE ลงทะเบียนพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562


 


แบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  พ.ศ. 2561   
(Government Easy Contact Center: GECC)

DOWNLOND

DOWNLOND

คำอธิบายการเขียนใบสมัครศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  


DOWNLOND


ได้ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2561 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อสอบถาม 0-2283-4473,0-2283-4478

 
  ----------------------------------------------

เอกสารประกอบการอภิปรายและถ่ายทอดประสบการณ์
ในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
โดย 
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผอ. ศูนย์บริการประชาชน


 DOWNLOND

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง 
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน 
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
โดย
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
 

 DOWNLOND

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  

ดาวน์โหลด รูปภาพการรับโล่รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 385 ศูนย์

DOWNLOAD (ภาพผู้รับโล่)

DOWNLOAD (ภาพกลุ่ม)

ภาพบรรยากาศงาน พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะDOWNLOAD
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


ประเด็นคำถำม-คำตอบ

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการรับร้องมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ----------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 เอกสารประกอบการอภิปรายและถ่ายทอดประสบการณ์ 
ในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
โดย 
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผอ. ศูนย์บริการประชาชน


 DOWNLOND

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  

 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง  
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน 
 
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
 

 DOWNLOND
 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  
 
 
 
 
 
 
 
  ----------------------------------------------

 
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓-๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ภาพบรรยากาศงาน 

DOWNLOAD
 
 ประกาศผล GECC 2560 


ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2560


พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 

ภาพบรรยากาศงาน 

DOWNLOAD
สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


 
 
การชี้แจงขั้นตอนการประเมินและการขอรับรองมาตรฐาน รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาหารือ
โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข และ นายอิทธิพล ช่างกลึงดี


 ประกาศรายชื่อศูนย์ราชการสะดวก
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ.2559
 พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑ - ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

ภาพบรรยากาศงาน จำนวน 46 ภาพ

DOWNLOAD

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวน 78 ภาพ

DOWNLOAD
ระดับสูง
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

ระดับปานกลาง
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

ระดับต้น
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

 
คู่มือการรับร้องมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 
 
 
  ----------------------------------------------

 
 
 


ประเด็นคำถาม-คำตอบ  ----------------------------------------------
  ติดต่อฝ่ายเลขา GECC
  โทร. 0-2283-4426 , 0-2283-4475 , 0-2283-4473 , 0-2283-4485
โทรสาร. 022834525,022834424

จำนวนทั้งหมด 9 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 27265    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today