ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน   การประชุม  
  การประชุม   
 
เนื้อหา   
  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 7/2563 โดยสำนักตรวจราชการ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2563 การดำเนินงานของ ศบช.สตร. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช. การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยใช้กลไก ผต.นร. สนับสนุนการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นผลงานในภาพรวมของ สปน. อ่านต่อ
  วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 6/2563 โดย สตร. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2563 การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยใช้กลไก ผต.นร. สนับสนุนการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นผลงานในภาพรวมของ สปน. อ่านต่อ
  วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 5/2563 โดยนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศบช. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2563 การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยใช้กลไก ผต.นร. สนับสนุนการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นผลงานในภาพรวมของ สปน. อ่านต่อ
  วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 108 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 4/2563 โดยนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศบช. ได้เข้าร่วมประชุมด้วยที่ประชุมได้มีการพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2563 การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านคน ข้อมูล และงบประมาณ เพื่อร่วมปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่ยังไม่ยุติและต้องมีการประสานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม อ่านต่อ
  วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 108 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. และ สกถ.) ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งมี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และสำนักงานโฉนดชุมชน เข้าร่วมประชุมด้วย โดยนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศบช. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่อง จากการประชุม ครั้งที่ 2/2563 การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านคน ข้อมูล และงบประมาณ เพื่อร่วมปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่ยังไม่ยุติและต้องมีการประสานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 อาคาร สปน. ศบช. และ สตร. ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้กลไกของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับติดตามให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนภายใต้คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน (สคจ.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธงชัย ลืออดุลย์) และผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) รวมทั้งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ประธานการประชุมหารือกรณีขอให้พิจารณาช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเยียวยาจากห้างเทสโก้ โลตัส ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ร้องกรณีบิดาของผู้ร้องได้รับอุบัติเหตุจากความประมาทในการปฏิบัติงานของพนักงานห้างเทสโก้ โลตัส และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตามสมควร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกรรมการที่เป็นส่วนราชการ และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ในฐานะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของ ขปส.  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) พร้อมด้วยคณะทำงานได้ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการวัดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง โดยมีผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมการประชุมหารือ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินในที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบัวเสียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย (นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน (ภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานที่เป็นส่วนราชการและผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ประธานคณะทำงานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความเข้าร่วมรับฟังการประชุมสรุปผลการวิจัย เรื่อง “จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วย และวิธีการกำจัด” มีข้อสรุปว่า ปัจจุบันผู้วิจัยได้ค้นพบสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็น และจะดำเนินการจดสิทธิบัตรและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไว) เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 100 คน ทั้งนี้ถ่ายทอดเสียงโดยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก FM 94.25 MHz อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหารือ และพบปะประชาชนเพื่อติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่แปลงปลูกป่าห้วยน้ำหิน ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย และตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 298 ราย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ) ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานส่งเรื่องจังหวัดพิษณุโลกพิจารณา จำนวน 36 เรื่อง โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ดำเนินการจนได้เป็นที่ยุติ จำนวน 26 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 10 เรื่อง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง (นายชื่นชอบ คงอุดม) ประธานประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมจากการนับเวลาราชการทวีคูณของข้าราชการบำนาญในช่วงการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 754 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 11061    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today