ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน   การประชุม  
  การประชุม   
 
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เครือข่ายรถยนต์มือสองรวมไทยสร้างชาติ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี และขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 9/2563 โดยสำนักตรวจราชการเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2563 การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยใช้กลไก ผต.นร. สนับสนุนการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นผลงานในภาพรวมของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 (นางสุมิตรา อดิศัพท์) ประธานการประชุมหารือติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงทับพื้นที่ทำกินราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยระหงส์ หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยกลฑา หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้เสียหายจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (คอนโดมิเนียม) โครงการ แดน ลิฟวิ่ง ของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกิน ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กรณีขอสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตสัมปทานป่าไม้เสื่อมโทรม อุทยานแห่งชาติเขาพุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 7/2563 โดยสำนักตรวจราชการ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2563 การดำเนินงานของ ศบช.สตร. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช. การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยใช้กลไก ผต.นร. สนับสนุนการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นผลงานในภาพรวมของ สปน. อ่านต่อ
  เมื่่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน 10 องค์กร เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ประเด็นการประชุมหารือได้แก่ ขอให้กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนในรูปแบบคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน และขอให้องค์กรพัฒนาเอกชนได้รับสิทธิได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ในการนี้ ที่ประชุมมีมติให้กลุ่มฯ เสนอกรอบคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน ต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาต่อไป อ่านต่อ
  วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 6/2563 โดย สตร. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2563 การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยใช้กลไก ผต.นร. สนับสนุนการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นผลงานในภาพรวมของ สปน. อ่านต่อ
  วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 5/2563 โดยนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศบช. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2563 การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยใช้กลไก ผต.นร. สนับสนุนการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นผลงานในภาพรวมของ สปน. อ่านต่อ
  วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 108 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 4/2563 โดยนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศบช. ได้เข้าร่วมประชุมด้วยที่ประชุมได้มีการพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2563 การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านคน ข้อมูล และงบประมาณ เพื่อร่วมปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่ยังไม่ยุติและต้องมีการประสานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม อ่านต่อ
  วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 108 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. และ สกถ.) ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งมี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และสำนักงานโฉนดชุมชน เข้าร่วมประชุมด้วย โดยนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศบช. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่อง จากการประชุม ครั้งที่ 2/2563 การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านคน ข้อมูล และงบประมาณ เพื่อร่วมปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่ยังไม่ยุติและต้องมีการประสานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 อาคาร สปน. ศบช. และ สตร. ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้กลไกของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับติดตามให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนภายใต้คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน (สคจ.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธงชัย ลืออดุลย์) และผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) รวมทั้งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ประธานการประชุมหารือกรณีขอให้พิจารณาช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเยียวยาจากห้างเทสโก้ โลตัส ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ร้องกรณีบิดาของผู้ร้องได้รับอุบัติเหตุจากความประมาทในการปฏิบัติงานของพนักงานห้างเทสโก้ โลตัส และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตามสมควร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกรรมการที่เป็นส่วนราชการ และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ในฐานะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของ ขปส.  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 762 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 11696    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today