ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน   ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   

เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับกระทรวงการคลัง ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมทั้งสิ้น 185 รายและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการชดเชยรายได้ฯ รวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง  อ่านต่อ
  ขอเชิญชวนชาว สปน. ติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ผ่านแอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา และกดติดตาม Facebook "จิตอาสาพระราชทาน" https://www.facebook.com/royaljitarsa/ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม (พันเอก พงศ์วิชญ์ คงทน) พร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 โดยมีผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนให้การต้อนรับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 พร้อมทั้งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมอนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวักกาญจนบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พบปะตัวแทนภาคประชาชน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนประชาชนและชุมนุม และตัวแทนผู้ประกอบการอิสระ ในเวที “นายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาจากประชาชน” โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เข้าร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นการพูดคุยสะท้อนปัญหาโดยตรง เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำไปขับเคลื่อน แก้ไข ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มต่างๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ของประชาชน กรณีขอให้พิจารณาทบทวนขั้นตอนการตรวจสอบคัดกรองสินค้าที่นำเข้าและส่งออก บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2562 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน)รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและปาฐกถาพิเศษเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษจากยางพาราในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ดิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายมงคลชัย สมอุดร นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิพิเศษประจำนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นายนพพร บุญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ภาคีเครือข่ายเอกชน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งกําลังพลจิตอาสา จำนวน ๗๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด ทาสีรั้วหน้าสถานี จัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้า และปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ภาคีเครือข่ายเอกชน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งกําลังพลจิตอาสา จำนวน ๗๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน วัดโสมนัสวิหาร ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมทาสีรั้วกำแพงวัด ปลูกหญ้า และกวาดล้างลานวัด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ได้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีเนื่องในโอกาสสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชนได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐประเภทพัฒนาบริการระดับดี ในหัวข้อ “การบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล” ในการนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลกับส่วนราชการ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้กับผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer: CCEO)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของกลุ่มมวลชน และประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) กล่าวเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร “เทคนิคการให้บริการด้วยใจ (Service Mind)” เพื่อพัฒนาการให้บริการและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้ เนื้อหาสาระเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การสร้างความประทับใจ โดย ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม เป็นวิทยากรในการบรรยายหลักสูตรดังกล่าว  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 250 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 8526    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today