ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
 สมาคมเกษตรปลอดภัย และสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย ขอให้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สมาคมเกษตรปลอดภัย และสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรกรณีไม่อนุญาตให้เกษตรกรใช้สารเคมี พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต   อ่านต่อ  กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มรักษ์สันติ เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มรักษ์สันติ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน   อ่านต่อ
 กลุ่มสภาพลเมืองเศรษฐกิจพอเพียงแห่งชาติ (สพช.) ขออนุญาตส่งโครงการ " วิสาหกิจชุมชนร่วมใจสร้างชาติ "  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสภาพลเมืองเศรษฐกิจพอเพียงแห่งชาติ (สพช.) จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขออนุญาตส่งโครงการ " วิสาหกิจชุมชนร่วมใจสร้างชาติ " เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ตามที่กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเปิดป้าย " หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย  อ่านต่อ  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ขอให้แก้ปัญหาการขาดแคลนครู หรือผู้สอนชาวต่างประเทศและปัญหาการรับนักเรียนชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ปัญหาการขาดแคลนครู หรือผู้สอนชาวต่างประเทศและปัญหาการรับนักเรียนชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เนื่องจากสถานศึกษาได้รับผลกระทบและขาดแคลนครูหรือผู้สอนชาวต่างประเทศ   อ่านต่อ
 กลุ่มคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง และเครือข่ายนิสิตจุฬาฯ ปกป้องศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง ขอให้ทบทวนคำสั่งและระงับการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิม  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กลุ่มคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง และเครือข่ายนิสิตจุฬาฯ ปกป้องศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ทบทวนคำสั่งและระงับการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิม เนื่องจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่านซึ่งการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิมจะส่งผลกระทบทางด้านสถาปัตยกรรมคุณค่าทางจิตใจ  อ่านต่อ  กลุ่มแนวร่วมนวชีวิน New Life Network เพื่อขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการดำรงชีพปากท้องของประชาชน และจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กลุ่มแนวร่วมนวชีวิน New Life Network จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ ประตู 1 เพื่อขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการดำรงชีพปากท้องของประชาชน และจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน กับขอให้กำหนดแนวทางมาตรการช่วยประชาชนที่ตกงาน   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 
 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ (5/8/2020)   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ   อ่านต่อ  การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกิน ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (5/8/2020)   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกิน ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กรณีขอสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตสัมปทานป่าไม้เสื่อมโทรม อุทยานแห่งชาติเขาพุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี   อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 7/2563 (10/7/2020)   เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 7/2563 โดยสำนักตรวจราชการ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  อ่านต่อ  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เป็นประธานการประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน 10 องค์กร (10/7/2020)   เมื่่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน 10 องค์กร เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ประเด็นการประชุมหารือได้แก่ ขอให้กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนในรูปแบบคณะกรรมการ  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 6/2563 (1/7/2020)   วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 6/2563 โดย สตร. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  อ่านต่อ  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 5/2563โดยนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศบช. เป็นฝ่ายเลขานุการ (23/6/2020)   วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 5/2563 โดยนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศบช. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเปรมประชา และโรงเรียนวัดเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ)  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเปรมประชา และโรงเรียนวัดเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมหารือติดตามการแก้ไขของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมหารือติดตามการแก้ไขของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีชุมชนลำเลียงหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ขอให้เร่งรัดการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและนำพื้นที่ส่วนที่เหลือมาออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎร  อ่านต่อ
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเปรมประชากร และโรงเรียนวัดเปรมปรีชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเปรมประชากร และโรงเรียนวัดเปรมปรีชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายทัศพันธ์  อ่านต่อ  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเทวสุนทร (สุนทริการาม) และโรงเรียนวัดเทวสุนทร กรุงเทพมหานคร โดยผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี )  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเทวสุนทร (สุนทริการาม) และโรงเรียนวัดเทวสุนทร กรุงเทพมหานคร โดยผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี ) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น  อ่านต่อ
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดสุคันธาราม และโรงเรียนสุโขทัย กรุงเทพมหานคร โดยที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดสุคันธาราม และโรงเรียนสุโขทัย กรุงเทพมหานคร โดยที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  อ่านต่อ  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเชียงรากน้อย และโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเชียงรากน้อย และโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 


ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชน  สำนักนายกรัฐมนตรี 1111       facebook ศูนย์บริการประชาชน
       

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็ทรอนิกส์ของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
       
   
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสาพระราชทาน

        
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
   
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การดำเนินโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองตามหลักการทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
ระเบิดและไฟใหม้
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
 


 
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ CCEO
21 มกราคม 2563
การให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับ (...) พ.ศ. ....
 
 

 
 
 
 
 
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 
 GECC Online
(ระบบยื่นใบสมัคร ออนไลน์)
 คู่มือการสมัครออนไลน์ 2563 


 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 4 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงานโดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 4 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงานโดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครสวรรค์  อ่านต่อ  คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 3 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 3 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระยอง จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดกาฬสินธุ์  อ่านต่อ  คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 3 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 3 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครพนม จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครสวรรค์ กับตรวจประเมินการรักษามาตรฐาน  อ่านต่อ
 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 3 และคณะที่ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 3 และคณะที่ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสงขลา กับตรวจประเมินการรักษามาตรฐาน GECC ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามลำดับ   อ่านต่อ  คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 6 และคณะที่ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 6 และคณะที่ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา กับตรวจประเมินการรักษามาตรฐาน GECC  อ่านต่อ  คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 4 คณะที่ 6 คณะที่ 8 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 4 คณะที่ 6 คณะที่ 8 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุโขทัย  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...

 
     
       
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
เอกสารบรรยายGECC วันที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 แบบประเมินความพร้อมในการเข้าสู่
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจําปี พ.ศ. 2563
     
     
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562
ภาพการรับโล่รับรองมาตรฐาน
การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2562
ภาพบรรยากาศการรับโล่รับรองมาตรฐาน
การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2562
 
     
     
  ประเด็นคำถำม-คำตอบ
GECC 2563
 
 
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today