ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
 
   รายงานการชุมนุม บริเวณทำเนียบรัฐบาล
 
 เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ขอให้พิจารณาทบทวนมติและกระบวนการเพื่อยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เพื่อปกป้องสุขภาพของเกษตรกรผู้บริโภคป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง จำนวน 150 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติและกระบวนการเพื่อยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เพื่อปกป้องสุขภาพของเกษตรกรผู้บริโภคป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สุขประชาชนไทย  อ่านต่อ
 สมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีไม่มีไฟฟ้าใช้ ในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีไม่มีไฟฟ้าใช้ ในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  อ่านต่อ
 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ขอให้พิจารณาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน (อวนรุนและเรือ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน (อวนรุนและเรือ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อ่านต่อ
 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราคาพลังงาน โดยปรับปรุงโครงสร้าง และการบริหารงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาพลังงาน
 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราคาพลังงาน โดยปรับปรุงโครงสร้าง และการบริหารงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาพลังงาน  อ่านต่อ
 เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค) ขอให้พิจารณายกเลิกประกาศระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค) จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกประกาศระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอให้พนักงานหรือลูกจ้างส่วนราชการได้รับสวัสดิการประโยชน์ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  อ่านต่อ
 เครือข่ายชุมชนเมืองพล ขอให้พิจารณาทบทวนการก่อสร้างถนนทางข้ามและอุโมงค์ของโครงการทางรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น บริเวณอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เครือข่ายชุมชนเมืองพล จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการก่อสร้างถนนทางข้ามและอุโมงค์ของโครงการทางรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น บริเวณอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้ร้องเสนอแนะให้คำนึงถึงความปลอดภัย และความเสี่ยงของผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา  อ่านต่อ
 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง และสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวงจำกัด ติดตามความคืบหน้า กรณีพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารงานในการไฟฟ้านครหลวง
 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง และสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวงจำกัด จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ติดตามความคืบหน้า กรณีพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารงานในการไฟฟ้านครหลวง และขอให้พิจารณากำหนดกิจการสหกรณ์ฯ ไว้ในกฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีการเจาะจง  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ภาพการประชุม
 
 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายศักดิ์ สมบุญโต) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจจังหวัดขอนเเก่น (18/6/2018)  
 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายศักดิ์ สมบุญโต) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวธิดานันท์ สุขมาก นายนิคม ขำเถื่อน และนางมนัฐดา เมฆบริสุทธิ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ในฐานะ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจจังหวัดชลบุรี (18/6/2018)  
 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ในฐานะ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายสมภพ ร่วมญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางศิรินทร เดชาภิวุฒิ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกาะจันทร์  อ่านต่อ
 อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวชิระ เพ่งผล) ในฐานะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ประธานการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 15 ลงพื้นที่ตรวจจังหวัดลพบุรี (18/6/2018)  
 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวชิระ เพ่งผล) ในฐานะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ประธานการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 15 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางประภา วงศ์วิภูษณะ และนางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านหมี่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  อ่านต่อ
  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจกรุงเทพมหานคร (18/6/2018)  
 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นางสาวกนกพร ศรีวิทยา และนางสาวสุทธิดา คำมะนาง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  อ่านต่อ
 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายอิสระ ศิริวรภา) ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจจังหวัดอุบลราชธานี (18/6/2018)  
 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายอิสระ ศิริวรภา) ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายศิริชัย คำชมภู และนางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ และการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าว ประกาศ และกิจกรรม ศบช.
 
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี กรณีการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 กรณีการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และกรณีนายบุญช่วย ไชยภา ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค – กระบือพันธุ์เนื้อ เพื่อสมาชิกเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร  อ่านต่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ตั้งจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ วัดระฆังทอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในคราวที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้
 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ วัดระฆังทอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในคราวที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาซะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   อ่านต่อ
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้กำหนดให้มีการประชุมส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ในฐานะประธานในที่ประชุม และนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน โดยศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดให้มีการประชุมส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โดยมีผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน (Chief Complaints Executive Officer : CCEO) และร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (MOU)  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องทุกข์ของกลุ่มมวลชนและประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี
 เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องทุกข์ของกลุ่มมวลชนและประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ในคราวเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   รายงานประจำปี
     
     
     
   เอกสารเผยแพร่ ศูนย์บริการประชาชน
 
 #อย่าให้ใครว่าไทย... (8/6/2016)
 ไทยเท #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย
ไทยผีเข้า #อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ
ไทยหัวสูง #อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
ไทยฮุบ #อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง
  อ่านต่อ
 PSC 1111 Mobile Application (10/2/2016)
 PSC 1111 Mobile Application  อ่านต่อ
 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (10/2/2016)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...


 

PSC 1111
Mobile Application 

ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

 


บัญชีสรุปผลการตรวจคัดกรอง พ.ศ.2561  ----------------------------------------------
 
 


ประเด็นคำถำม-คำตอบ  ----------------------------------------------


แบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  พ.ศ. 2561   
(Government Easy Contact Center: GECC) 

 DOWNLOND

 DOWNLOND

คำอธิบายการเขียนใบสมัครศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  


 DOWNLOND


ได้ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2561 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อสอบถาม 0-2283-4473,0-2283-4478
 


 
คู่มือการรับร้องมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 
 
 
  ----------------------------------------------
 เอกสารประกอบการอภิปรายและถ่ายทอดประสบการณ์ 
ในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
โดย 
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผอ. ศูนย์บริการประชาชน


 DOWNLOND

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง  
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน 
 
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
โดย
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
 

 DOWNLOND
 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  

  ----------------------------------------------
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

  ภาคผนวก

   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


   สถิติการเยี่ยมชม ศบช.
 

   สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today