ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
 
   รายงานการชุมนุม บริเวณทำเนียบรัฐบาล
 
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล โดยได้เรียนเชิญ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ผู้แทนกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนกลุ่มองค์กรประชาชนทุกกลุ่ม ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล  อ่านต่อ
 ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  อ่านต่อ
 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ สรส. ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานด้านสาธารณสุข การศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ รวมถึงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานด้านสาธารณสุข การศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ รวมถึงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพ และเป็นการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรม  อ่านต่อ
 ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ ขอให้ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับ การยืมหนังสือเรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจจะขัดต่อคำสั่ง คสช. ที่ 28/2558
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับ การยืมหนังสือเรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจจะขัดต่อคำสั่ง คสช. ที่ 28/2558 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  อ่านต่อ
 ตัวแทนบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ขอความเป็นธรรมกรณี ขสมก. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ ศาลปกครองกลาง ที่มีคำสั่งให้ ขสมก. ดำเนินการตรวจรับรถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ซึ่งออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว ไว้ชั่วคราว
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตัวแทนบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณี ขสมก. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ ศาลปกครองกลาง ที่มีคำสั่งให้ ขสมก. ดำเนินการตรวจรับรถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ซึ่งออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว ไว้ชั่วคราว  อ่านต่อ
 กลุ่มราษฎรอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ขอคัดค้านการเช่าที่บริเวณแหลมโตก ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จำนวน 48 ไร่ ของกรมธนารักษ์ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเกาะกูดภายใต้โครงการธนาเลย์ บาย เดอะ ซี
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 กลุ่มราษฎรอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการเช่าที่บริเวณแหลมโตก ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จำนวน 48 ไร่ ของกรมธนารักษ์ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเกาะกูดภายใต้โครงการธนาเลย์ บาย เดอะ ซี เนื่องจากราษฎรเห็นว่ายังไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  อ่านต่อ
 กลุ่มคณะอธิปไตยปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขอให้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้คำศัพท์บนหลักหมุดที่ติดตั้งบนพื้นถนนที่มีการสัญจร
 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 กลุ่มคณะอธิปไตยปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้คำศัพท์บนหลักหมุดที่ติดตั้งบนพื้นถนนที่มีการสัญจร  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ภาพการประชุม
 
 คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติได้มอบหมายให้ ศบช. ร่วมกับ ม.มหิดลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (4/5/2017)
 เมื่อวันที่ 25 – 26 เมษายน 2560 คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติได้มอบหมายให้ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนคินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) เป็นประธานตรวจประเมินมาตรฐาน GECC ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 4 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปทุมธานี 2 และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ลาดหลุมแก้ว (4/5/2017)
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้เดินทางไปตรวจประเมินมาตรฐาน GECC ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 4 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปทุมธานี 2 (บางกระดี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) เป็นประธาน  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC คณะที่ 3 (4/5/2017)
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC คณะที่ 3 ณ ห้องประชุม 111 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) เป็นประธาน  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ) เป็นประธานตรวจประเมินมาตรฐาน GECC ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 6 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชัยบาดาล และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (4/5/2017)
 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้เดินทางไปตรวจประเมินมาตรฐาน GECC ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 6 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชัยบาดาล และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ) เป็นประธาน  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด (4/5/2017)
 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี รองปลัดสำนักนายกนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าว ประกาศ และกิจกรรม ศบช.
 
 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ จนท ศบช.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนร้องเรียนว่าการก่อสร้างฝายของบริษัท พี.เอ็ม.กรุ๊ป เรียลเอสเตท จำกัด รุกล้ำลำรางสาธารณะ และที่ดินของชาวบ้าน
 เมื่อวันที่ 25 – 26 เมษายน 2560 พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ และ พ.ต.ท.ชินโชติ พุฒิวรรธธดา ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนร้องเรียนว่าการก่อสร้างฝายของบริษัท พี.เอ็ม.กรุ๊ป เรียลเอสเตท จำกัด รุกล้ำลำรางสาธารณะ และที่ดินของชาวบ้าน และจัดประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ คณะที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  อ่านต่อ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 3-60
 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 3/60 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) เป็นประธาน  อ่านต่อ
 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ และแนะนำการร้องทุกข์ ผ่านช่องทางใหม่ PSC 1111 Mobile Appilcation ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 18
 ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ และแนะนำการร้องทุกข์ ผ่านช่องทางใหม่ PSC 1111 Mobile Appilcation ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 18 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) เป็นประธาน และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายบรรลือ สง่าจิตร) ให้การต้อนรับ  อ่านต่อ
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธาน พร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เปิดศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “หนี้นอกระบบเป็นศูนย์”
 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการประชาขนได้จัดการแถลงข่าวเปิดคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธาน พร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) โดยความร่ามมือจากธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมบังคับคดี มาให้คำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “หนี้นอกระบบเป็นศูนย์”  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   รายงานประจำปี
     
     
     
   เอกสารเผยแพร่ ศูนย์บริการประชาชน
 
 #อย่าให้ใครว่าไทย... (8/6/2016)
 ไทยเท #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย
ไทยผีเข้า #อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ
ไทยหัวสูง #อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
ไทยฮุบ #อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง
  อ่านต่อ
 PSC 1111 Mobile Application (10/2/2016)
 PSC 1111 Mobile Application  อ่านต่อ
 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (10/2/2016)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...


 

PSC 1111
Mobile Application
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 


ใบสมัคร    
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร GECC ประจำปี 2560    
 

ได้ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

ติดต่อสอบถาม
0-2283-4489,0-2283-4426หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล
และการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

  ภาคผนวก


   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

   สถิติการเยี่ยมชม ศบช.
 

   สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today