ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
 
   รายงานการชุมนุม บริเวณทำเนียบรัฐบาล
 
 กลุ่มฆราวาสและพระภิกษุสงฆ์วัดสังฆทาน ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการขับไล่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ออกจากวัดดังกล่าว มูลเหตุเกิดจากการยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดฯ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด
 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 กลุ่มฆราวาสและพระภิกษุสงฆ์วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการขับไล่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ออกจากวัดดังกล่าว มูลเหตุเกิดจากการยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดฯ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด  อ่านต่อ
 กลุ่มไทยศรีวิไลย์ ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... โดยมีความเห็นว่า ควรขยายระยะเวลาตั้งแต่ 90 - 180 วัน
 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 กลุ่มไทยศรีวิไลย์ จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... โดยมีความเห็นว่า ควรขยายระยะเวลาตั้งแต่ 90 - 180 วัน เพื่อให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีเวลาเพียงพอในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง  อ่านต่อ
 กลุ่มปกป้องสิทธิคนขับรถแท็กซี่ ขอให้ผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างที่ซื้อรถใหม่สามารถ จดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง และติดตั้งอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 กลุ่มปกป้องสิทธิคนขับรถแท็กซี่ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างที่ซื้อรถใหม่สามารถ จดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง และติดตั้งอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 โดยให้เป็นไปตามหลักสิทธิและเสรีภาพในการใช้เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือที่ซึ่งมีระบบ GPS ประกอบ ในเครื่องอยู่แล้ว  อ่านต่อ
 สหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศไทย และกลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ขอให้พิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ซึ่งสหภาพฯ และกลุ่มฯ เห็นว่ามีความเหลื่อมล้ำ
 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 สหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศไทย และกลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ซึ่งสหภาพฯ และกลุ่มฯ เห็นว่ามีความเหลื่อมล้ำ  อ่านต่อ
 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนนโยบาย การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายประสบปัญหาสภาวะขาดทุนหรือปิดกิจการ  อ่านต่อ
 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ขอให้พิจารณาเรื่องการกำหนด ผังเมืองเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเรื่องการกำหนด ผังเมืองเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  อ่านต่อ
 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ แห่งประเทศไทย เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามกรณีการตรวจสอบบริษัท
 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ แห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้เดือดร้อน จำนวนประมาณ 80 ราย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามกรณีการตรวจสอบบริษัท ว่าดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจหรือไม่ และขอให้ติดตามคดีแชร์ลูกโซ่อย่างใกล้ชิดเพื่อหยุดยั้งวงจรดังกล่าว  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ภาพการประชุม
 
 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดให้มีการประชุมส่วนราชการเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องทุกข์ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน (1/2/2018)
 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดให้มีการประชุมส่วนราชการเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องทุกข์ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน โดยมีส่วนราชการ 24 หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (จุดบริการประชาชน 1111) เข้าร่วมประชุม ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธาน พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชนได้จัดการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ทั่วประเทศ และแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ประธานการประชุม กรณีการประกอบกิจการดูดทรายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (15/1/2018)
 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีการประกอบกิจการดูดทรายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้จัดประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองตามหลักมนุษยธรรม ณ ห้องประชุม 109 (9/1/2018)
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้จัดประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองตามหลักมนุษยธรรม ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ประธานการประชุม ได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเกี่ยวกับด้านยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ ครั้งที่ 11/2560 (25/12/2017)
 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเกี่ยวกับด้านยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม)  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานการประชุม ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางพิเศษ (25/12/2017)
 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางพิเศษ ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าว ประกาศ และกิจกรรม ศบช.
 
 ศูนย์บริการประชาชน ได้จัดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ศบช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร “การแก้ไขปัญหาที่ดินในมิติของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)”
 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ศูนย์บริการประชาชน ได้จัดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ศบช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร “การแก้ไขปัญหาที่ดินในมิติของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ในการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยวิทยากร จากสำนักงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  อ่านต่อ
 นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (กาดซอกจ่า)
 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลเอก วิลาศ อรุณศรี) และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (กาดซอกจ่า) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทาง มายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชนได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ..... ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ประธานการประชุม ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการยุติธรรมกรณีการขุดทรายในพื้นที่อำเภอปาย และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ประธานการประชุม พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาข้องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการขุดทรายในพื้นที่อำเภอปาย และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   รายงานประจำปี
     
     
     
   เอกสารเผยแพร่ ศูนย์บริการประชาชน
 
 #อย่าให้ใครว่าไทย... (8/6/2016)
 ไทยเท #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย
ไทยผีเข้า #อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ
ไทยหัวสูง #อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
ไทยฮุบ #อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง
  อ่านต่อ
 PSC 1111 Mobile Application (10/2/2016)
 PSC 1111 Mobile Application  อ่านต่อ
 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (10/2/2016)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...


 

PSC 1111
Mobile Application 

ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

 
 


ประเด็นคำถำม-คำตอบ  ----------------------------------------------


แบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  พ.ศ. 2561   
(Government Easy Contact Center: GECC) 

 DOWNLOND

 DOWNLOND

คำอธิบายการเขียนใบสมัครศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  


 DOWNLOND


ได้ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2561 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อสอบถาม 0-2283-4473,0-2283-4478
 


 
คู่มือการรับร้องมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 
 
 
  ----------------------------------------------
 เอกสารประกอบการอภิปรายและถ่ายทอดประสบการณ์ 
ในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
โดย 
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผอ. ศูนย์บริการประชาชน


 DOWNLOND

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง  
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน 
 
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
โดย
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
 

 DOWNLOND
 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  

  ----------------------------------------------
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

  ภาคผนวก

   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


   สถิติการเยี่ยมชม ศบช.
 

   สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today