ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
 
   รายงานการชุมนุม บริเวณทำเนียบรัฐบาล
 
 กลุ่มเครือข่ายชาวบ้านตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ขอคัดค้านกรณีที่ตั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะแปรรูป ของบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด 
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเครือข่ายชาวบ้านตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านกรณีที่ตั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะแปรรูป ของบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด อยู่ใกล้แหล่งชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ ฯลฯ ในพื้นที่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองบัว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็นไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการดำเนินงานขาดความโปร่งใส  อ่านต่อ
 กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำเซบาย ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท มิตรผลไบโอ พาวเวอร์ (อำนาจเจริญ) 
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำเซบาย จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท มิตรผลไบโอ พาวเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด ในพื้นที่ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบในภาพรวม ของโครงการฯ ที่ชัดเจน ซึ่งกลุ่มฯ เห็นว่ามิได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด  อ่านต่อ
 สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตยางพาราไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้กลไก
 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมา ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตยางพาราไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้กลไก พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  อ่านต่อ
 กลุ่มอนุรักษ์เกาะดอนคำพวง จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้พิจารณาทบทวนการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณเกาะดอนคำพวง จังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มอนุรักษ์เกาะดอนคำพวง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณเกาะดอนคำพวง แปลงที่ 1 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร และแปลงที่ 2 ตำบลกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และขอให้มีคำสั่งประกาศให้ที่ดินบนเกาะดอนคำพวง ในแปลงที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  อ่านต่อ
 กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ขอให้พิจารณาเร่งดำเนินการปฏิรูประบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งดำเนินการปฏิรูประบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยขอให้ผู้ประกันตนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปฯ ดังกล่าว  อ่านต่อ
 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินคดีกับบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินคดีกับบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประกอบกิจการทำเหมืองทองคำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการดำเนินคดีมีความล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ได้รับความเสียหายจากการดำเนินกิจการของบริษัทดังกล่าวฯ  อ่านต่อ
 เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอให้พิจารณาทบทวนกรณีการเสนอ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....
 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนกรณีการเสนอ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... เนื่องจากเครือข่ายเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามมาตรา 58 และมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รวมทั้ง มิได้ดำเนินการตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ภาพการประชุม
 
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานการประชุม ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 1/2560 (12/12/2017)  
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม)  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานการประชุม ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน (12/12/2017)  
 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 1/2560 (30/11/2017)
 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 1/2560 โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ที่ปรึกษา ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมการขนส่งทางบกผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทน ศบช.  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายการป่าไม้ (30/11/2017)
 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายการป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2560  อ่านต่อ
 องปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ (27/11/2017)
 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม)  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าว ประกาศ และกิจกรรม ศบช.
 
 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เตชอมรธัญ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้มีการประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 
 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เตชอมรธัญ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้มีการประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ของคณะทำงานแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม  อ่านต่อ
 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ 
 เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ 
 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ 
 เมื่อวันที่ 20 พศจิกายน 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยครั้งนี้ เป็นการอบรมรุ่นที่ 12 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ จาก 13 หน่วยงาน  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   รายงานประจำปี
     
     
     
   เอกสารเผยแพร่ ศูนย์บริการประชาชน
 
 #อย่าให้ใครว่าไทย... (8/6/2016)
 ไทยเท #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย
ไทยผีเข้า #อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ
ไทยหัวสูง #อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
ไทยฮุบ #อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง
  อ่านต่อ
 PSC 1111 Mobile Application (10/2/2016)
 PSC 1111 Mobile Application  อ่านต่อ
 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (10/2/2016)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...


 

PSC 1111
Mobile Application
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

 
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 

ภาพบรรยากาศงาน 

DOWNLOAD ประกาศผล GECC 2560 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล
และการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

  ภาคผนวก


   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

   สถิติการเยี่ยมชม ศบช.
 

   สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today