ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 

 

 

รายงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

 เครือข่ายชาวบ้านอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ขอให้ยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่หมู่ที่ 17 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เครือข่ายชาวบ้านอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่หมู่ที่ 17 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ อยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ   อ่านต่อ  เครือข่ายเกษตรกรของ “พระราชา” ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนึ้ให้แก่เกษตรกร  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เครือข่ายเกษตรกรของ “พระราชา” จำนวน 21 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนึ้ให้แก่เกษตรกร โดยให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรดำเนินโครงการดังกล่าว และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป   อ่านต่อ
 กลุ่มพิทักษ์ธรรม ขอเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายหรือมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 กลุ่มพิทักษ์ธรรม จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายหรือมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ เช่น สาธารณภัย อุบัติภัย ภัยพิบัติ ภัยจากการก่อการร้าย และภัยจากอาชญากรรมเป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยต่าง  อ่านต่อ  ราษฎรเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกรณีมีกลุ่มบุคคลกักตุนหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ราษฎรเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกรณีมีกลุ่มบุคคลกักตุนหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าปกติ  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน (6/3/2020)   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนภายใต้คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน (สคจ.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ  อ่านต่อ  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (6/3/2020)   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ  อ่านต่อ
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน (6/3/2020)   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธงชัย ลืออดุลย์) และผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) รวมทั้งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ประธานการประชุมหารือกรณีขอให้พิจารณาช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเยียวยาจากห้างเทสโก้ โลตัส (6/3/2020)   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ประธานการประชุมหารือกรณีขอให้พิจารณาช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเยียวยาจากห้างเทสโก้ โลตัส ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ร้องกรณีบิดาของผู้ร้องได้รับอุบัติเหตุจากความประมาทในการปฏิบัติงานของพนักงานห้างเทสโก้  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม (พันเอก พงศ์วิชญ์ คงทน) พร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม (พันเอก พงศ์วิชญ์ คงทน) พร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 โดยมีผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนให้การต้อนรับ   อ่านต่อ  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111  เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 พร้อมทั้งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  อ่านต่อ
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พบปะตัวแทนภาคประชาชน 3 กลุ่ม โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เข้าร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพต่างๆ  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พบปะตัวแทนภาคประชาชน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนประชาชนและชุมนุม และตัวแทนผู้ประกอบการอิสระ ในเวที “นายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาจากประชาชน” โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เข้าร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นการพูดคุยสะท้อนปัญหาโดยตรง  อ่านต่อ   ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ของประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ของประชาชน กรณีขอให้พิจารณาทบทวนขั้นตอนการตรวจสอบคัดกรองสินค้าที่นำเข้าและส่งออก บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 กรณีขอคัดค้าการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (13/6/2019)   เมื่อวันที่ 4 – 5 มิ.ย. 2562 คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 กรณีขอคัดค้าการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัทภูทองอันดา จำกัด เลขคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๑ และ ๒/๒๕๖๑ ในพื้นที่บ้านในวงเหนือในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง  อ่านต่อ  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (13/6/2019)   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย และนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ในพื้นที่ชุมชนแม่กุ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (13/6/2019)   เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 (นายสมพาศ นิลพันธ์) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะ ในพื้นที่ชุมชนแม่กุ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ชุมชนแม่กุ  อ่านต่อ  ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ในฐานะคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านการยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการลักลอบขุดดินใน จังหวัดจันทบุรี (13/6/2019)   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ในฐานะคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านการยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการลักลอบขุดดินใน จังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 


ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชน  สำนักนายกรัฐมนตรี 1111       facebook ศูนย์บริการประชาชน
       

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็ทรอนิกส์ของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
        
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
   
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การดำเนินโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองตามหลักการทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
ระเบิดและไฟใหม้
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
 


 
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ CCEO
21 มกราคม 2563
การให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับ (...) พ.ศ. ....
 
 

 
 
 
 
 
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 
 GECC Online
(ระบบยื่นใบสมัคร ออนไลน์)
 คู่มือการสมัครออนไลน์ 

ประกาศ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์ราชการสะดวก
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563เพิ่มช่องทางรับสมัคร ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 2563
 


เนื่องจากหน่วยงานมีความประสงค์สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนมาก อาจทำให้ไม่สามารถส่งใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ทันภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน จึงเปิดช่องทางการสมัครทางไปรษณีย์ เพิ่มเติมกรณีที่ไม่สามารถส่งใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ ดังนี้
1. ขอให้จัดส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดทุกข้อตามหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก พร้อมแบบประเมินความพร้อมในการเข้าสู้มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ปี พ.ศ. 2563 ที่ได้มีการลงนามแล้วเช่นเดียวกับการสมัครผ่านระบบ Online ส่งไปรษณีย์ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่ต้องมีหนังสือนำส่ง)
2. สถานที่จัดส่งเอกสาร ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วงเล็บมุมซองว่า "สมัคร GECC" หมายเหตุ : จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับใบสมัคร
3. หากผ่านการคัดกรองเอกสารแล้ว : ฝ่ายเลขานุการฯ จะประสานแจ้งให้ดำเนินการลงข้อมูลผ่านระบบ Online ในภายหลังต่อไป
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 022834473 และ 022834475

 

 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาคู่มือการตรวจรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และแบบการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก   อ่านต่อ  รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC)  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) กับชี้แจงมาตรฐานการตรวจประเมินและโดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  อ่านต่อ  รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาคู่มือการตรวจรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และแบบการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก   อ่านต่อ
 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ”ชี้แจงมาตรฐานการตรวจประเมิน”  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) กับ ”ชี้แจงมาตรฐานการตรวจประเมิน” และมี ผอ.ศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ”ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และขั้นตอนในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  อ่านต่อ  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย ผอ. ศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.  อ่านต่อ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 340 ศูนย์  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 340 ศูนย์ โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นผู้กล่าวรายงานและมีผู้บริหารหน่วยงานร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...

 
     
       
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
เอกสารบรรยายGECC วันที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 แบบประเมินความพร้อมในการเข้าสู่
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจําปี พ.ศ. 2563
     
     
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562
ภาพการรับโล่รับรองมาตรฐาน
การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2562
ภาพบรรยากาศการรับโล่รับรองมาตรฐาน
การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2562
 
     
     
  ประเด็นคำถำม-คำตอบ
GECC 2563
 
 
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today