ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
 
   รายงานการชุมนุม บริเวณทำเนียบรัฐบาล
 
 เครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชนชมรมทันตอาสา ขอให้พิจารณากำหนดให้ เครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรมไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชนชมรมทันตอาสา จำนวน 300 ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณากำหนดให้ เครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรมไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เนื่องจากเห็นว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวมีบทบัญญัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์สากลของการควบคุมเครื่องกำเนิดรังสี และมีอัตราโทษทางอาญาที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ประกอบกับเครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัยโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อยู่แล้ว อีกทั้งหากมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในด้านระบบการให้บริการและคุณภาพการรักษาต่ำลงอีกด้วย  อ่านต่อ
 ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเสนอรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอร่าง พระราชบัญญัติควบคุมแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ
 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเสนอรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอร่าง พระราชบัญญัติควบคุมแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. .... เพื่อคุ้มครองให้ทองคำ เป็นทรัพย์สินและสร้างความมั่นคงของประเทศ  อ่านต่อ
 เครือข่ายชุมชน ตำบลกลางดง ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา
 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เครือข่ายชุมชน ตำบลกลางดง ตำบลดงพญาเย็น ตำบลหนองน้ำแดง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา  อ่านต่อ
 กลุ่มเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสระบุรี ขอติดตามความคืบหน้า การดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธ.ค.ก.)
 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กลุ่มเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสระบุรี จำนวน 33 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอติดตามความคืบหน้า การดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธ.ค.ก.) และโครงการฟาร์มโคเนื้อ สร้างอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรนำโค-กระบือไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม เสริมสร้างรายได้ผู้เข้าร่วมโครงการ  อ่านต่อ
 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ขอให้พิจารณากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า ในการประกาศเป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าไม้ทับซ้อนที่ดินทำกิน ของราษฎรโดยไม่มีการพิสูจน์สิทธิในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด
 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า ในการประกาศเป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าไม้ทับซ้อนที่ดินทำกิน ของราษฎรโดยไม่มีการพิสูจน์สิทธิในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด  อ่านต่อ
 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว จังหวัดกำแพงเพชร ขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจารณาพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย และเพิ่มเงินทุนให้แก่เกษตรกร
 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจารณาพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย และเพิ่มเงินทุนให้แก่เกษตรกร  อ่านต่อ
 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน จังหวัดเพชรบุรี ขอให้พิจารณาให้ราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินสามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้
 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาให้ราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินสามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ภาพการประชุม
 
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 2/2560 (10/10/2017)
 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อ่านต่อ
 ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบครั้งที่ 1/2560 (10/10/2017)
 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบครั้งที่ 1/2560 ซี่งมีผู้ตรวจราชการกระทรวงงาน (นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธาน พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2560 (10/10/2017)
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธาน พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 111 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 9 ตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก ณ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี (8/8/2017)
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้ไปตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก ณ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นาชวลิต ชูขจร) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 8 สรุปผลการพิจารณาการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 8 (8/8/2017)
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นาชวลิต ชูขจร) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 8 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อสรุปผลการพิจารณาการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าว ประกาศ และกิจกรรม ศบช.
 
 ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ประธาน พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้วิถี และวัฒนธรรมอาเซียน 
 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ประธาน พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้วิถี และวัฒนธรรมอาเซียน ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธาน พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชนได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณี การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี 
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธาน พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชนได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง และติตาม กรณี การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องธารทิพย์ แคนทารี่ โอเต็ล กบินทร์บุรี  อ่านต่อ
 พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว และ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว 
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว และ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ และร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมายและคดีความ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ณ ห้องประชุมศาลาว่าการจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  อ่านต่อ
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการรับมอบเงินและร่วมรับโทรศัพท์ผู้บริจารเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวด้วย  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   รายงานประจำปี
     
     
     
   เอกสารเผยแพร่ ศูนย์บริการประชาชน
 
 #อย่าให้ใครว่าไทย... (8/6/2016)
 ไทยเท #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย
ไทยผีเข้า #อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ
ไทยหัวสูง #อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
ไทยฮุบ #อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง
  อ่านต่อ
 PSC 1111 Mobile Application (10/2/2016)
 PSC 1111 Mobile Application  อ่านต่อ
 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (10/2/2016)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...


 

PSC 1111
Mobile Application
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

 
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 

ภาพบรรยากาศงาน 

DOWNLOAD ประกาศผล GECC 2560 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล
และการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

  ภาคผนวก


   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

   สถิติการเยี่ยมชม ศบช.
 

   สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today