ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
 
   รายงานการชุมนุม บริเวณทำเนียบรัฐบาล
 
 กลุ่มชมรมตลาดบ่อบัว ขอความช่วยเหลือที่อยู่อาศัยกรณีได้รับผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 กลุ่มชมรมตลาดบ่อบัว จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือที่อยู่อาศัยกรณีได้รับผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  อ่านต่อ
 กลุ่มธรรมาภิบาล ขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารงานและปฏิรูปบริษัท การบินไทย จำกัด 
 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 กลุ่มธรรมาภิบาล จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารงานและปฏิรูปบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  อ่านต่อ
 กลุ่มผู้ค้าตลาดโต้รุ่งประชานิเวศน์ 1 ขอให้พิจารณาช่วยเหลือ กรณีกรุงเทพมหานครที่มีคำสั่งให้ย้ายพื้นที่ค้าขายออกจากอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น บริเวณตลาดประชานิเวศน์ 1 
 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มผู้ค้าตลาดโต้รุ่งประชานิเวศน์ 1 จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือ กรณีกรุงเทพมหานครที่มีคำสั่งให้ย้ายพื้นที่ค้าขายออกจากอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น บริเวณตลาดประชานิเวศน์ 1  อ่านต่อ
 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรนาบอน จำกัด ขอให้รับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนภาคพื้นดินในอัตราราคาเดิม คือ 5.66 บาท/หน่วย 
 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรนาบอน จำกัด และเครือข่ายสหกรณ์ภาคการเกษตร -ภาคใต้ จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้รับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนภาคพื้นดินในอัตราราคาเดิม คือ 5.66 บาท/หน่วย  อ่านต่อ
 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ขอคัดค้านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ซึ่งสมาพันธ์ฯ เห็นว่าเป็นวิธีที่มีต้นทุนทางการเงินสูง 
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำนวน 70 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ซึ่งสมาพันธ์ฯ เห็นว่าเป็นวิธีที่มีต้นทุนทางการเงินสูง  อ่านต่อ
 กลุ่มปฏิรูปปลัดอำเภอ ขอให้เพิ่มอัตรา/ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ 
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มปฏิรูปปลัดอำเภอ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เพิ่มอัตรา/ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ  อ่านต่อ
 กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร คัดค้านโครงการเขื่อนท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงอยู่ต่อไป 
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 35 คน ได้เดินทาง มาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อคัดค้านโครงการเขื่อนท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงอยู่ต่อไป  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ภาพการประชุม
 
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด (29/3/2017)  
 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฟื้นฟู ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ครั้งที่ 1/2560 (29/3/2017)  
 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฟื้นฟู ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน (29/3/2017)  
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการพิเศษ (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ คณะที่ 1 (29/3/2017)  
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ คณะที่ 1 เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) โดยมีผู้ตรวจราชการพิเศษ (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) เป็นประธาน  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการบริหารจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รองรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ (21/3/2017)
 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมหารือแนวทางด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการบริหารจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รองรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าว ประกาศ และกิจกรรม ศบช.
 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 2/2560 
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) เป็นประธาน  อ่านต่อ
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อมอบนโยบายในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ และตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จ.พัทลุง และจ.ตรัง  
 เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤษ์) ประธานกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อมอบนโยบายในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ และตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์
 เมื่อวันที่26 มกราคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน
 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   รายงานประจำปี
     
     
     
   เอกสารเผยแพร่ ศูนย์บริการประชาชน
 
 #อย่าให้ใครว่าไทย... (8/6/2016)
 ไทยเท #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย
ไทยผีเข้า #อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ
ไทยหัวสูง #อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
ไทยฮุบ #อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง
  อ่านต่อ
 PSC 1111 Mobile Application (10/2/2016)
 PSC 1111 Mobile Application  อ่านต่อ
 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (10/2/2016)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...


 

PSC 1111
Mobile Application
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 


ใบสมัคร    
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร GECC ประจำปี 2560    
 

ได้ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

ติดต่อสอบถาม
0-2283-4489,0-2283-4426หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล
และการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

  ภาคผนวก


   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

   สถิติการเยี่ยมชม ศบช.
 

   สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today