ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
 
   รายงานการชุมนุม บริเวณทำเนียบรัฐบาล
 
 กลุ่มทหารผ่านศึก อำเภอครบุรี ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน และครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีที่ดิน ทำกินเป็นของตนเอง
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 กลุ่มทหารผ่านศึก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน และครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีที่ดิน ทำกินเป็นของตนเอง  อ่านต่อ
 สมาพันธ์คนงานรถไฟ ขอให้ชะลอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อนำมาทบทวนใหม่ โดยขอให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างฯ ดังกล่าว
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สมาพันธ์คนงานรถไฟ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อนำมาทบทวนใหม่ โดยขอให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างฯ ดังกล่าว และขอให้ศึกษารายละเอียดด้านรายได้ กรณีการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งขอให้ยุติการดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกของการรถไฟ แห่งประเทศไทย 2 บริษัท คือบริษัทเดินรถ และบริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อน เพื่อทบทวนและศึกษาข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบต่าง ๆ อย่างรอบคอบ  อ่านต่อ
 สมาคมคนไทยไร้ที่ทำกิน ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกิน และจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่ บ้านคลองหวายเล็ก ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สมาคมคนไทยไร้ที่ทำกิน จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกิน และจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่ บ้านคลองหวายเล็ก ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  อ่านต่อ
 กลุ่มพิทักษ์ธรรม ขอคัดค้านการเปิดโอกาสให้เอกชนใช้โครงข่ายระบบสายส่งและสายจำหน่ายของ การไฟฟ้านครหลวงได้อย่างเสรี
 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 กลุ่มพิทักษ์ธรรม จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการเปิดโอกาสให้เอกชนใช้โครงข่ายระบบสายส่งและสายจำหน่ายของ การไฟฟ้านครหลวงได้อย่างเสรี เนื่องจากการดำเนินกิจการใช้โครงข่ายฯ ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในระบบส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของประเทศ  อ่านต่อ
 สมาคมชาวมันสำปะหลัง ขอให้ใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ยกเลิกการนำเข้าข้าวสาลี กากข้าวโพด และเอทานอลจากต่างประเทศ
 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สมาคมชาวมันสำปะหลัง จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ยกเลิกการนำเข้าข้าวสาลี กากข้าวโพด และเอทานอลจากต่างประเทศ  อ่านต่อ
 สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน ขอให้ผู้แทนภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายอนุบัญญัติ 39 ฉบับ เพื่อให้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ผู้แทนภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายอนุบัญญัติ 39 ฉบับ เพื่อให้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาคการผลิตที่มีความต้องการแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน รวมทั้งขอสนับสนุนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  อ่านต่อ
 กลุ่มวังช้างอยุธยา แล เพนียด ขอให้พิจารณาตรวจสอบการบริหารงานของเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กลุ่มวังช้างอยุธยา แล เพนียด จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียน นรม. ขอให้พิจารณาตรวจสอบการบริหารงานของเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีอายัดช้างของวังช้างอยุธยา แล เพนียด จ.พระนครศรีอยุธยา และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการนำช้างไปแสดงนิทรรศการ ณ ประเทศเยอรมนี ส่งผลให้ได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการเสนอข่าวฯ ดังกล่าว  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ภาพการประชุม
 
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 9 ตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก ณ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี (8/8/2017)
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้ไปตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก ณ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นาชวลิต ชูขจร) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 8 สรุปผลการพิจารณาการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 8 (8/8/2017)
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นาชวลิต ชูขจร) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 8 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อสรุปผลการพิจารณาการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 7 สรุปผลการพิจารณาการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 7 (8/8/2017)
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 7 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อสรุปผลการพิจารณาการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 7 ณ ห้องประชุม 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม)  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 11 ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ณ สำนักงานประปาสาขามีนบุรี และสำนักงานประปา สาขาสุวรรณภูมิ (8/8/2017)
 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 11 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ไปตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ณ สำนักงานประปาสาขามีนบุรี และสำนักงานประปา สาขาสุวรรณภูมิ  อ่านต่อ
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 1 สรุปผลการพิจารณาการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 1 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (8/8/2017)
 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 1 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อสรุปผลการพิจารณาการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 1 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าว ประกาศ และกิจกรรม ศบช.
 
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการรับมอบผลิตผลทางการเกษตรจากบ้านห้วยเหิน ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการรับมอบผลิตผลทางการเกษตรจากบ้านห้วยเหิน ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายดาวรุ่ง กรีพรต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง และนางถิ่น พรหมอ่อน เกษตรบ้านห้วยเหิน เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  อ่านต่อ
 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมประชาชน ปาฐกถา เรื่องการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมประชาชน ปาฐกถา เรื่องการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารคุ้มสีฐาน บริเวณภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านต่อ
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการรับมอบเสื้อยืดคอกลมสีดำ จำนวน 50,000 ตัว จากบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการรับมอบเสื้อยืดคอกลมสีดำ จำนวน 50,000 ตัว จากบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการบริหาร และนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  อ่านต่อ
 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์และแนะนำการร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง Mobile Application “PSC 1111” ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 14
 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์และแนะนำการร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง Mobile Application “PSC 1111” ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 14 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) เป็นประธาน และมีปลัดจังหวัดนครราชสีมา (ว่าที่ร้อยตรี นิรันดิ์ ดุจจานุทัศน์) ให้การต้อนรับ  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   รายงานประจำปี
     
     
     
   เอกสารเผยแพร่ ศูนย์บริการประชาชน
 
 #อย่าให้ใครว่าไทย... (8/6/2016)
 ไทยเท #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย
ไทยผีเข้า #อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ
ไทยหัวสูง #อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
ไทยฮุบ #อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง
  อ่านต่อ
 PSC 1111 Mobile Application (10/2/2016)
 PSC 1111 Mobile Application  อ่านต่อ
 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (10/2/2016)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...


 

PSC 1111
Mobile Application
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 
 รอประกาศผล 

อยู่ระหว่างนำเสนอ
คณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์ราชการสะดวก
กำหนดประชุม 17 สิงหาคม 2560

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล
และการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

  ภาคผนวก


   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

   สถิติการเยี่ยมชม ศบช.
 

   สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today