ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 

 

รายงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

 กลุ่มผู้เช่าพื้นที่อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ และอาคารเมอคิวรี่วิลล์ ขอให้งดเว้นการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในพื้นที่เช่าอาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กลุ่มผู้เช่าพื้นที่อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ และอาคารเมอคิวรี่วิลล์ จำนวน 12 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้งดเว้นการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในพื้นที่เช่าอาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ และอาคารเมอคิวรี่วิลล์ ในขณะปิดกิจการชั่วคราวเพื่อสนับสนุนนโยบายการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  อ่านต่อ  เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชน  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)   อ่านต่อ
 กลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ค้า และนักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว และในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขอให้พิจารณาเปิดจุดผ่อนผันเดิมชั่วคราวเพื่อให้ผู้ค้าสามารถประกอบการค้าได้   อ่านต่อ  ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)   เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน (6/3/2020)   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนภายใต้คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน (สคจ.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ  อ่านต่อ  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (6/3/2020)   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ  อ่านต่อ
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน (6/3/2020)   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธงชัย ลืออดุลย์) และผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) รวมทั้งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ประธานการประชุมหารือกรณีขอให้พิจารณาช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเยียวยาจากห้างเทสโก้ โลตัส (6/3/2020)   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ประธานการประชุมหารือกรณีขอให้พิจารณาช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเยียวยาจากห้างเทสโก้ โลตัส ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ร้องกรณีบิดาของผู้ร้องได้รับอุบัติเหตุจากความประมาทในการปฏิบัติงานของพนักงานห้างเทสโก้  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับกระทรวงการคลัง ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้  เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับกระทรวงการคลัง ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมทั้งสิ้น 185 รายและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการชดเชยรายได้ฯ  อ่านต่อ  ขอเชิญชวนชาว สปน. ติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ผ่านแอปฯ ประชาชนจิตอาสาและติดตาม Facebook จิตอาสาพระราชทาน  ขอเชิญชวนชาว สปน. ติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ผ่านแอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา และกดติดตาม Facebook "จิตอาสาพระราชทาน" https://www.facebook.com/royaljitarsa/  อ่านต่อ
 รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม (พันเอก พงศ์วิชญ์ คงทน) พร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม (พันเอก พงศ์วิชญ์ คงทน) พร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 โดยมีผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนให้การต้อนรับ   อ่านต่อ  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111  เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 พร้อมทั้งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 กรณีขอคัดค้าการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (13/6/2019)   เมื่อวันที่ 4 – 5 มิ.ย. 2562 คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 กรณีขอคัดค้าการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัทภูทองอันดา จำกัด เลขคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๑ และ ๒/๒๕๖๑ ในพื้นที่บ้านในวงเหนือในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง  อ่านต่อ  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (13/6/2019)   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย และนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ในพื้นที่ชุมชนแม่กุ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (13/6/2019)   เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 (นายสมพาศ นิลพันธ์) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะ ในพื้นที่ชุมชนแม่กุ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ชุมชนแม่กุ  อ่านต่อ  ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ในฐานะคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านการยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการลักลอบขุดดินใน จังหวัดจันทบุรี (13/6/2019)   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ในฐานะคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านการยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการลักลอบขุดดินใน จังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 


ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชน  สำนักนายกรัฐมนตรี 1111       facebook ศูนย์บริการประชาชน
       

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็ทรอนิกส์ของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
       
   
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสาพระราชทาน

        
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
   
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การดำเนินโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองตามหลักการทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
ระเบิดและไฟใหม้
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
 


 
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ CCEO
21 มกราคม 2563
การให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับ (...) พ.ศ. ....
 
 

 
 
 
 
 
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 
 GECC Online
(ระบบยื่นใบสมัคร ออนไลน์)
 คู่มือการสมัครออนไลน์ 2563 


 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาคู่มือการตรวจรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และแบบการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก   อ่านต่อ  รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC)  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) กับชี้แจงมาตรฐานการตรวจประเมินและโดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  อ่านต่อ  รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาคู่มือการตรวจรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และแบบการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก   อ่านต่อ
 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ”ชี้แจงมาตรฐานการตรวจประเมิน”  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) กับ ”ชี้แจงมาตรฐานการตรวจประเมิน” และมี ผอ.ศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ”ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และขั้นตอนในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  อ่านต่อ  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย ผอ. ศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.  อ่านต่อ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 340 ศูนย์  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 340 ศูนย์ โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นผู้กล่าวรายงานและมีผู้บริหารหน่วยงานร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...

 
     
       
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
เอกสารบรรยายGECC วันที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 แบบประเมินความพร้อมในการเข้าสู่
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจําปี พ.ศ. 2563
     
     
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562
ภาพการรับโล่รับรองมาตรฐาน
การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2562
ภาพบรรยากาศการรับโล่รับรองมาตรฐาน
การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2562
 
     
     
  ประเด็นคำถำม-คำตอบ
GECC 2563
 
 
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today