สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ผู้บริหาร
 

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมนูหลัก
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจที่สำคัญ  
  ภารกิจที่สำคัญ   
เนื้อหา   
 
 • (๑) จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา
 • (๒) กำหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
 • (๓) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสำคัญ
 • (๔) กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • (๕) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดอำนาจและหน้าที่การจัดสรรภาษีและอากรเงินอุดหนุนเงินงบประมาณที่ราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔)
 • (๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอำนาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ เป็นสำคัญ
 • (๗) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • (๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี
 • (๙) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • (๑๐) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง
 • (๑๑) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจำเป็น
 • (๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
 • (๑๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • (๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 • (๑๕) ออกประกาศกำหนดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
 • (๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

 อ่านต่อ

 

๑. รับผิดชอบงานธุรการของ สกถ. และการประชุมของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. จัดทำแผนปฏิบัติงาน และคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สกถ.

๓. ติดตามและจัดทำรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานของ สกถ.

๔. การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สกถ.

๕. ศึกษา วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของ สกถ.

๖. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรของ สกถ.

๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สกถ.

๘. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของ สกถ. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 อ่านต่อ

 

๑. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบและยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ

๒. จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ

๓. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวิธีการและมาตรการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

๕. ประสานการปฏิบัติกับราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. วางระบบ กลไกการกำกับดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ

๗.จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑ์ความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเมินความพร้อมตรวจสอบศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ

๘. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙. ประสาน ชี้แจง ทำความเข้าใจ และเร่งรัดส่วนราชการให้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ และบุคลากรตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ

๑๐. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจการถ่ายโอนและการกระจายอำนาจ

๑๑. ประสานการถ่ายโอนบุคลากรไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒. ศึกษารูปแบบและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม และมีศักยภาพให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อ่านต่อ

 

๑. ศึกษา วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดสัดส่วนรายได้การจัดสรรเงินภาษีอากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามความจำเป็น

๒. รวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากภาษีอากรทุกประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ประสานงานกับส่วนราชการที่มีการจัดเก็บภาษี และจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. พัฒนาระบบ การจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. พัฒนาระบบการจัดสรร และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการของรัฐและรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี

๘. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการกระจายอำนาจด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีอิสระทางการคลังเพิ่มขึ้น

๙. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังเพื่อมีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

๑๐. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 อ่านต่อ

 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

๓. ประสานการปฏิบัติและแนะนำการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของหน่วยงานราชการที่ถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ

๔. เสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ อนุมัติ อนุญาต เพื่อส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และหรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม

๕.เสนอความเห็นด้านการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. เสนอความเห็นด้านกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี

๗.ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. ศึกษา จัดทำและและยกร่างประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจกำหนดไว้

๙.ให้คำแนะนำและตรวจร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและหรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม

๑๐.ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ส่วนราชการ และประชาชน

๑๑. ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีฟ้องศาลปกครอง

๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 อ่านต่อ

 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

๓. ประสานการปฏิบัติและแนะนำการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของหน่วยงานราชการที่ถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ

๔. เสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ อนุมัติ อนุญาต เพื่อส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และหรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม

๕.เสนอความเห็นด้านการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. เสนอความเห็นด้านกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี

๗.ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. ศึกษา จัดทำและและยกร่างประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจกำหนดไว้

๙. ให้คำแนะนำและตรวจร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และหรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม

๑๐.ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ส่วนราชการ และประชาชน

๑๑. ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีฟ้องศาลปกครอง

๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 อ่านต่อ

         
     ๑. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

๒. สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. จัดทำคู่มือความรู้ด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจภาคประชาชน

๔. สร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน โดยจัดตั้งเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น

๕. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิทยากรเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน

๖. จัดอบรมและสร้างวิทยากรชุมชน เพื่อเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้การกระจายอำนาจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗. ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชนและเครือข่ายวิทยุชุมชน

๘. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชน ชุมชน ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานและติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙. ประสานงานกับผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการกระจายอำนาจ

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 อ่านต่อ

   
      ๑. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนข่าวสารการกระจายอำนาจกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

๒. งานพิธีการ การรับรอง และต้อนรับผู้มาเยือนสำนักงาน

๓. การจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงาน ของ สกถ. และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. การบริการข้อมูลข่าวสารการกระจายอำนาจแก่หน่วยงาน สื่อสารมวลชนและประชาชน

๕. การจัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบและคณะรัฐมนตรีรับทราบ

๖. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายอำนาจแห่งประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สกถ.

๗. ดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับงานด้านการกระจายอำนาจ

๘. ศึกษา ค้นคว้า แปลเอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ

๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อ่านต่อ

จำนวนทั้งหมด 8 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1697    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today