สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ผู้บริหาร
 

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมนูหลัก
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ข้อมูลหน่วยงาน  วิสัยทัศน์  
  วิสัยทัศน์   
เนื้อหา   
        วิสัยทัศน์
            เป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์ สนับสนุน และพัฒนาการกระจายอำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

      ยุทธศาสตร์
             พัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
 
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1896    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today