สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ผู้บริหาร
 

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมนูหลัก
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ข้อมูลหน่วยงาน  ภารกิจ/พันธกิจ  
  ภารกิจ/พันธกิจ   
เนื้อหา   
  ภารกิจ/พันธกิจ
    ๒.๑  ทำหน้าที่เลขานุการและปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๒.๒  กำหนดนโยบาย ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการกระจายอำนาจในภาพรวม
    ๒.๓  จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งสร้างระบบกลไก การกำกับ ดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ
    ๒.๔  พัฒนาการบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๒.๕  กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๒.๖  กำหนดนโยบาย ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๒.๗  เสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๒.๘  จัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามความจำเป็น
    ๒.๙  ศึกษา วิจัย และเสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนราชการและส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจ
    ๒.๑๐  ติดตาม ประเมินผล และประมวลผลการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๒.๑๑  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๒.๑๒  วางระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประสานเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๒.๑๓  พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจฯ
    ๒.๑๔  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ระเบียบและคำสั่งเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ
    ๒.๑๕  สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๒.๑๖  จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2030    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today