ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ  
  ประกาศ   


 
เนื้อหา   
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของ สปน. (พ.ศ. 2562 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง รองปลัดสำนักสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) CIO ประจำ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ปรับระยะเวลาของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจาก พ.ศ. 2562 – 2564 เป็น พ.ศ. 2563 – 2565   อ่านต่อ ...
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3528    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today