ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ภาพกิจกรรม  
  ภาพกิจกรรม   
เนื้อหา   
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.

โดยระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

 
 อ่านต่อ
   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2563 โดยมี CIO ของ กปส. CIO ของ สคบ. เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
   การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวพิไล หิรัญวาทิต) เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดิจิทัล ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (28 มิ.ย. 62) อ่านต่อ
 
 การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (คพ.นร.) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  อ่านต่อ ...
  การประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ( ๒๕๖๒-๒๕๖๔) และบรรยายเรื่อง "Critical success factors  of IT stralegy : Stages of Integration" วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  อ่านต่อ
  วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.15 น. ณ ลานเรือนพอเพียง สปน. ศทก. ได้เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ภายใน สปน. โดยได้นิมนต์ พระสงฆ์วัดมกุฏกษัตริยาราม จำนวน 5 รูป มารับบิณฑบาตร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมตักบาตรในเช้านี้
  โครงการ Digital Tranformation OPM วันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 AANA Resort & Spa อ.เกาะช้าง จ.ตราด
  การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (คพ.นร.) ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (คพ.นร.) ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นโครงการจัดทำสถาปัตยกรรม การจัดการองค์กร (Enterprise Architecture :EA) ของ สปน. เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 07.15 น. ณ ลานเรือนพอเพียง สปน. ศทก. ได้เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ภายใน สปน. โดยได้นิมนต์ พระสงฆ์วัดมกุฏกษัตริยาราม จำนวน 5 รูป มารับบิณฑบาตร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมตักบาตรในเช้านี้
  การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (คพ.นร.) ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ผอ.ศทก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สปน. จำนวน 16 ระบบ โดยในการประชุมเป็นการพิจารณาผลงานที่ผู้รับจ้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบผลงาน งวดที่ 3
ประกอบด้วย ระบบงาน จำนวน 8 ระบบ ดังนี้
    - ระบบงานบริหารงานบุคคล
    - การเชื่อมโยงระหว่างระบบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) กับ
      ระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
    - ระบบบริหารจัดการ Personal Directory และ Time Directory
    - ระบบงานบริหารโครงสร้างหน่วยและอัตรากำลัง
    - ระบบงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
    - ระบบงานจองห้องประชุม
    - ระบบงานเผยแพร่คำสั่ง
    - ระบบงานกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้  
 
  การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (คพ.นร.) ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงผลการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้โครงการ "สปน.ยุคดิจิทัล"
นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และนำเสนอการให้บริการของภาครัฐด้วยดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้โครงการ "สปน.ยุคดิจิทัล" ที่ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีการจัดแสดงผลงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ผ่านสมาร์โฟน Mobile Application PSC1111 โดยไม่ต้องเดินทางมายัง สปน.ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเอกสารที่ต้องใช้ รวมถึงการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคจะนำระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ และการรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศมาใช้ให้การปฏิบัติงานสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับการจัดนิทรรศการดังกล่าว ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วยการสแกน QR Code แทนการลงทะเบียนด้วยการเซ็นต์ชื่อในกระดาษ รวมถึงการร่วมกิจกรรมบูธต่างๆ ด้วยการแสกน QR Code ก่อนรับรางวัล ซึ่งมีการจัดแสดงบูธการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ผ่าน Mobile Application (PSC 1111), การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด้วยระบบ Video Conference มาช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจการพิจารณาให้เงินสนับสนุนงบประมาณ, การจัดทำระบบประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การนำดิจิทัลมาใช้พัฒนาการทำงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ Digital OPM Transformation เช่น การให้บริการ OPM Free Wi – Fi และสัญญาณ Internet การให้ความรู้ในการจัดการข้อมูลด้วย QR Code การให้ความรู้ในการจัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการข้อมูลไฟล์ File Sharing ระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Smart Back Office และความรู้เกี่ยวกับ Big Data, รวมถึงการตรวจราชการยุคดิจิทัลโดยการนำระบบภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในการวิเคราะห์พื้นที่, การให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยรูปแบบคลิปการ์ตูนวิดีโอสั้น หรือ Motion graphic นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Template ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานที่ต้องการนำข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดมาจัดแสดงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และจัดทำเป็นสื่อผสม 3 มิติ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเอกลักษณ์ของชาติ ทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผ่านทางเว็บไซต์
ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ฐิตาวัลย์ ลาภขจรสงวน ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์ แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล กทม. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.)ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในชื่อกิจกรรมย้อนวันวาน การละเล่นเด็กไทย ปิดตาตีหม้อ ได้รับการตอบรับจากน้องๆหนูๆเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่มีมาอย่างต่อเนื่องด้วยคะ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.) ได้เข้าร่วมขอพรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 แก่คณะท่านผู้บริหาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ณ ทำเนียบรัฐบาล กทม.
  การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (คพ.นร.) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 29 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 6169    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today