สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง    สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวประชาสัมพันธ์     ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของนายทะเบียนประจำจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค 
 ข้อหารือ
       ข้อหารือเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา ๕๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  
       การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลงานขององค์กรของผู้บริโภค
 การแสดงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 ตัวอย่างหนังสือคัดค้านองค์กรของผู้บริโภค ตามมาตรา ๘
 ความหมายของ "ผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนวันยื่นแจ้ง"
 ขอความร่วมมือนายทะเบียนประจำจังหวัดในการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะของบุคคล กรณีตรวจสอบ
 แบบฟอร์ม (ขอให้จัดทำในไฟล์ เอ็กเซล (Excel) เท่านั้น !!!! และห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม)
 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
 หลักเกณฑ์การตรวจสอบองค์กรของผู้บริโภคก่อนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 229    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today