สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค  
  สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค   
หัวข้อย่อย   
 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบและวิธีการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบและวิธีการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)
 แบบ อกผ. 1ก สำหรับกลุ่ม/คณะบุคคล
 แบบ อกผ. 1ข สำหรับนิติบุคคล
 แบบกลาง อกผ. 2-3
 แบบ อกผ. 2
 วิธีการออก อกผ.2 พร้อมคำอธิบาย ขั้นตอนการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

สรุปแนวทางการพิจารณาหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของนายทะเบียนกลาง 
      เอกสารประชาสัมพันธ์
      เอกสารนำเสนอ
      เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "หลักฐานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค" ในการพิจารณารับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563


 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของนายทะเบียนประจำจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค 
 ข้อหารือ
       ข้อหารือเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา ๕๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  
       การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลงานขององค์กรของผู้บริโภค
 การแสดงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 ตัวอย่างหนังสือคัดค้านองค์กรของผู้บริโภค ตามมาตรา ๘
 ความหมายของ "ผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนวันยื่นแจ้ง"
 ขอความร่วมมือนายทะเบียนประจำจังหวัดในการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะของบุคคล กรณีตรวจสอบ
 แบบฟอร์ม (ขอให้จัดทำในไฟล์ เอ็กเซล (Excel) เท่านั้น !!!! และห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม)
 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
 หลักเกณฑ์การตรวจสอบองค์กรของผู้บริโภคก่อนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค 

         
 จำนวน  ๑๕๕  องค์กร

       ฃ   ค   ฅ   ฆ   ง   จ
      ซ   ฌ   ญ  ฎ   ฏ   ฐ    
 ฑ   ฒ   ณ   ด   ต   ถ   ท   ธ    
    บ   ป   ผ   ฝ      ฟ   ภ    
 ม            ว   ศ    ษ     
 ห   ฬ      ฮ

 

จำนวนทั้งหมด 9 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 11813    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today