สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค  
  สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค   
หัวข้อย่อย   
 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบและวิธีการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบและวิธีการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) 

 แบบ อกผ. 1ก สำหรับกลุ่ม/คณะบุคคล

 แบบ อกผ. 1ข สำหรับนิติบุคคล
  
 แบบกลาง อกผ. 2-3

 แบบ อกผ. 2

 
วิธีการออก อกผ.2 พร้อมคำอธิบาย
 ตัวอย่างหนังสือคัดค้านองค์กรของผู้บริโภค ตามมาตรา ๘

 ความหมายของ "ผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนวันยื่นแจ้ง" 
 ขอความร่วมมือนายทะเบียนประจำจังหวัดในการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะของบุคคล กรณีตรวจสอบ 
 แบบฟอร์ม (ขอให้จัดทำในไฟล์ เอ็กเซล (Excel) เท่านั้น !!!! และห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม) 
 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 

ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง รายชื่อองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายชื่อตามจังหวัด)

 ก   ข   ฃ   ค   ฅ   ฆ   ง   จ
      ซ   ฌ   ญ  ฎ   ฏ   ฐ    
 ฑ   ฒ   ณ   ด   ต   ถ   ท   ธ    
    บ   ป   ผ   ฝ   พ   ฟ   ภ    
 ม   ย   ร   ล   ว   ศ    ษ     
 ห   ฬ      ฮ

 

จำนวนทั้งหมด 9 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 8130    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today