สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง    เอกสารเผยแพร่  เอกสารวิชาการ  
  เอกสารวิชาการ   
เนื้อหา   
   ข้อดีข้อเสียของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
 ความสัมพันธ์เชิงวิเคราะห์ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. .... กับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ศึกษากรณีผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้บังคับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 511    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today