สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    แบบฟอร์มต่างๆ  การตรวจดูข้อมูล  
  การตรวจดูข้อมูล   
 
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
     |     
ดาวน์โหลดแบบหนังสือ

 ตัวอย่างการเขียนคำขอดูข้อมูลข่าวสาร


 

ประชาชนมีสิทธิยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารได้ทุกเรื่อง

          สิทธิในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารนี้  ถือว่าเป็นไปตามมาตรา 11 ของกฎหมาย  ประชาชนมีสิทธิยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้ทุกเรื่อง  โดยกฎหมายไม่ได้กำหนดข้อจำกัดหรือข้อห้ามว่าไม่ให้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารประเภทใดหรือเรื่องใด  และผู้ใช้สิทธิยื่นคำขอตามกฎหมายนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นเดียวกับสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
การตรวจดูข้อมูล 
     สิทธิในการเข้าตรวจดู 
                        สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ  ประชาชนสามารถทำได้  แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารนั้นโดยกฎหมายได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามรายการที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา 9  นำไปรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เช่น แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน  เป็นต้น 
         สิทธิในการขอสำเนาหรือการรับรองสำเนาถูกต้อง 
                         เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิเข้าตรวจดูแล้ว  หากสนใจข้อมูลข่าวสารของราชการในเรื่องใดก็มีสิทธิที่จะขอสำเนา  และขอให้รับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นได้ 
         หมายเหตุ  การขอสำเนาผู้ขออาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถ่ายสำเนาให้กับหน่วยงานของรัฐที่เข้าตรวจดูด้วย  แต่ทั้งนี้จะเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ความเห็นชอบไม่ได้ 

           สิทธิของประชาชนที่เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล กฎหมายจำกัดโดยรับรอง หรือคุ้มครองสิทธิไว้เฉพาะเมื่อเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง ดังนี้ 

       บุคคลมีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือเพื่อขอตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง (มาตรา 25 วรรคหนึ่ง) 
         เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดที่มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไว้  เช่น  ประวัติสุขภาพ  ประวัติการทำงาน  หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เป็นต้น  บุคคลผู้นั้นก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอตรวจดู หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้ของตนเองได้ 
            คำว่า บุคคล ตามที่นี้ก็คือ ประชาชนโดยทั่วไปนั่นเอง แต่เนื่องจากกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ให้สิทธิครอบคลุมไปถึงคนที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยด้วย 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2102    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today