สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    คุ่มือ/เอกสารต่าง ๆ    เอกสารเผยแพร่งานวิจัย  ปี 2552  
  ปี 2552   
 
เนื้อหา   
 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลการศึกษา โครงการเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก   อ่านต่อ
 
 

บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการศึกษาโครงการเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก   อ่านต่อ
 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (การวิเคราะห์ภาพรวมในระดับประเทศ)   อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 3 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1800    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today