สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    คุ่มือ/เอกสารต่าง ๆ    เอกสารเผยแพร่งานวิจัย  ปี 2550  
  ปี 2550   
 
เนื้อหา   
 
 

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ "เรื่องการพัฒนาเพื่อจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ"   อ่านต่อ
 
 


คู่มือการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานรัฐ   อ่านต่อ
 
 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาเพื่อจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ   อ่านต่อ
 
 

รายงานผลการศึกษาการประเมินผลเบื้องต้นมาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ในภาคเหนือ   อ่านต่อ
 
 

รายงานผลการศึกษาการประเมินผลเบื้องต้นมาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อ่านต่อ
 
 

รายงานผลการศึกษาการประเมินผลเบื้องต้นมาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร   อ่านต่อ
 
 

การจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลมาตรฐานความโปร่งใสตามตัวชี้วัดที่กำหนด   อ่านต่อ
 
 

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   อ่านต่อ
 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประมวลผลการปฏิบัติตามพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานรัฐ   อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 9 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1941    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today