สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    คุ่มือ/เอกสารต่าง ๆ    เอกสารเผยแพร่งานวิจัย  ปี 2546  
  ปี 2546   

เนื้อหา   
 

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลภาครัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช พ.ศ. 2540
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและผลกระทบจากคำวิ นิจฉัยองคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 อ่านต่อ
 

คู่มือการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

 อ่านต่อ
 

รายงานวิจัยศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเพื่อจัดทำคู่มือการดำเนินงาน ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นพร้อมคำอธิบาย

 อ่านต่อ
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (พ.ศ.2546 - 2555)
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 4 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2160    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today