สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    คุ่มือ/เอกสารต่าง ๆ    เอกสารเผยแพร่งานวิจัย  ปี 2543  
  ปี 2543   
 
เนื้อหา   
                            

โครงการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายที่ต้องการออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านต่อ
                            

โครงการศึกษาจัดทำรายงานการประมวลผลข้อมูลการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 อ่านต่อ
                             

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำคู่มือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
การศึกษาระบบการจัดเก็บเอกสารของต่างประเทศ  อ่านต่อ
                              

คู่มือเจ้าหน้าที่งานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   อ่านต่อ
                         

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจผลการดำเนินการของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 อ่านต่อ
   
                       

โครงการศึกษาจัดทำร่างกฎหมายที่ที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 อ่านต่อ
                               

ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ
 อ่านต่อ
                               

โครงการวิจัยเพื่อวางระบบและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารตัวอย่างในหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
 อ่านต่อ
                                

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ   อ่านต่อ
                                 

โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 อ่านต่อ
                                    

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับผู้บริหาร)
 อ่านต่อ
                                   

โครงการวิจัยเพื่อวางระบบพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารตัวอย่างในหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น   อ่านต่อ
                                    

 โครงการศึกษาและจัดทำร่างกฏหมายที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 อ่านต่อ
                                    

ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544   อ่านต่อ
                                  

 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำคู่มือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  อ่านต่อ
                                   

โครงการศึกษาจัดทำรายงานการประมวลผลข้อมูลการประเมินและติตตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   อ่านต่อ
                                   

โครงการสำรวจผลการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ   อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 17 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2103    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today