สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    คุ่มือ/เอกสารต่าง ๆ    เอกสารเผยแพร่งานวิจัย  ปี 2542  
  ปี 2542   
 
เนื้อหา   
                             

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ ปีพ.ศ. 2542 - 2543
 อ่านต่อ
                             

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 2 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1943    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today