สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    คุ่มือ/เอกสารต่าง ๆ    เอกสารเผยแพร่งานวิจัย  ปี 2540  
  ปี 2540   
 
เนื้อหา   
                       

 รายงานวิจัยเรื่องข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อ่านต่อ
                        

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารเครือข่ายวิทยากรและวิธีการพัฒนาความสามารถของวิทยากรเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 อ่านต่อ
 
                              

 โครงการสำรวจผลการดำเนินการของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 3 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1613    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today