สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ภารกิจที่สำคัญ  
  ภารกิจที่สำคัญ   
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  1. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศ และความมั่นคงของประเทศ (Participation)
  2. ส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการให้การใช้อำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใส (Transparency)
  3. พัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้วย ระบบจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ (Information Society)
  4. พัฒนาโครงสร้างและโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างทั่วถึง (Universal Service)


คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  1. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศ และความมั่นคงของประเทศ
  2. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ
  3. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย
  4. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  5. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
  1. งานช่วยอำนวยการ และธุรการทั่วไป
  2. งานสารบรรณทั่วไป
  3. งานบริหารบุคคล
  4. งานการเงินงบประมาณและงานพัสดุ
  5. งานบันทึกข้อมูล
  6. งานสนับสนุนด้านธุรการการประชุม


ส่วนนโยบายและวิเคราะห์
  1. งานด้านเลขานุการ กขร.
  2. จัดทำกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติเสนอ กขร. และจัดทำรายงานผลเสนอ ครม.
  3. จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการประจำปี สขร.
  4. ดำเนินการโครงการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของ กขร. และนโยบายรัฐบาล
  5. งานติดตาม สอดส่องการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
  6. งานส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ
  7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
  8. งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กขร. กวฉ. และ สขร.
  9. งานประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรต่างประเทศ


ส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์
  1. การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบสำนวนอุทธรณ์
  2. ศึกษาวิเคราะห์จัดทำสำนวนอุทธรณ์
  3. พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นข้อกฎหมายต่อ กวฉ.
  4. งานด้านเลขานุการของ กวฉ.
  5. งานศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวงและระเบียบของ ครม. ตาม พ.ร.บ.
  6. งานพัฒนากฎหมายข้อมูลข่าวสาร


กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร
  1. งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐ
  2. งานจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารของราชการ และการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
  3. งานจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการปฏิบัติของ กขร. กวฉ. และ สขร.
  4. ดำเนินการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
  5. การตรวจสอบระบบการประมวลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ


ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
  1. งานเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน
  2. งานการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
  3. งานการสนับสนุนโครงข่ายองค์กรภาคเอกชนเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสภาครัฐ
  4. งานส่งเสริมการใช้สิทธิของประชาชนตามกฎหมายร่วมกับองค์กรภาคประชาชน


ส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ
  1. ศึกษาวิเคราะห์สำนวนเรื่องร้องเรียน
  2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายในประเด็นร้องเรียน
  3. พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และแสวงหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นกรณีเรื่องร้องเรียนต่อ กขร.
  4. ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการตอบข้อหารือ ปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และปัญหาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ
  5. งานด้านเลขานุการอนุฯ ร้องเรียน และอนุฯ ตอบข้อหารือ และอนุกรรมการอื่นๆ ที่รับผิดชอบ
  6. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารและเอกชนในการใช้สิทธิตามกฎหมาย


ผู้เข้าเยี่ยมชม 1618    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today